طلاق  توافقی

امور خانواده  دردعاوی طلاق  توافقی و طلاق به درخواست زوج  دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش  برای اجرای صیغه طلاق می­کند و اعتبار آن ۳ ماه پس از ابلاغ رای قطعی است ودر  طلاق  توافقی زوجین  بایدظرف این مدت با دریافت گواهی قطعیت به دفتر رسمی طلاق مراجعه وآنرا ثبت کنند والا گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط بوده وکلیه توافقات ضمن آن که گواهی نیز براساس آن صادرشده است از درجه اعتبار ساقط خواهدبود..واگر گواهی عدم امکان سازش بدرخواست زوج صادرشود و زوج ظرف مدت مذکور بامراجعه به دفتررسمی طلاق گواهی را تسلیم به دفترخانه کند چنانچه زوجه ظرف یکهفته دردفترخانه حاضرنشود سردفتر به زوجین اخطار میکندبرای اجرای صیغه طلاق وثبت آن دردفترخانه حاضرشوندوباعدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری وبعدازثبت به اطلاع زوجه خواهدرسیدهمچنین فاصله بین ابلاغ اخطاریه وجلسه اجرای صیغه طلاق چه درطلاق توافقی  وچه درطلاق به درخواست زوج  ازیکهفته نباید کمتر باشد ضمنا ثبت طلاق و ثبت فسخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق دردفتر رسمی ازدواج وطلاق برحسب موردبا صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوطه از سوی دادگاه خواهدبودونیز درطلاق توافقی موارد مورد توافق از سوی مشاوران خانواده وهمچنین ضمن دادخواست خواهانهاجهت اتخاذ تصمیم نهایی باید به دادگاه منعکس شود.دادگاه ضمن رای طلاق توافقی باتوجه به شروط ضمن عقد نکاح تکلیف مهریه و نفقه زوجه واطفال و اجرت المثل ایام زوجیت و جهیزیه و حضانت اطفال و ملاقات باآنان را باید تعیین کندوثبت طلاق منوط به تادیه حقوق مالی زوجه است اما طلاق باصدور حکم قطعی اعسارزوج یاتقسیط محکوم به نیز ثبت میشودواگر زوجه به ثبت طلاق بدون دریافت حقوق مالی خود  رضایت دهد میتواند بعداز ثبت طلاق برای دریافت حقوق مالی خود از اجرای احکام اقدام کند.واقعه طلاق ایقاع بوده ودراختیار زوج است واگر ضمن دادخواست طلاق توافقی زوج نیز وکیل معرفی کند واختیار ثبت واقعه طلاق واسقاط حق تجدیدنظرخواهی وفرجامخواهی را درموضوع وکالت به وکیل بدهد وکیل میتواند اقدام به ثبت طلاق توافقی نماید. وکالت امور خانواده   طلاق توافقی   طلاق به درخواست زوجه    مهریه    نفقه    عسروحرج زوجه   حضانت    طلاق توافقی     صدورگواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج       فسخ نکاح     استرداد جهیزیه     شروط ضمن عقد نکاح    ترک انفاق     ملاقات فرزند    وکیل خانواده    وکیل دعاوی                                                                                     وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی رامین مهرآسا