طلاق به درخواست زوجه

امور خانواده دعوای طلاق به درخواست زوجه -چنانچه زوجه باتقدیم دادخواست به خواسته  طلاق به درخواست زوجه خواهان طلاق باشد و زوج  حاضر به طلاق  زوجه  نباشد زوجه دراین موارد میتواند درخواست طلاق بدهدوالا موجب صدور قراررد دعوا طلاق به درخواست زوجه یارددعوای الزام زوج به طلاق  خواهدشد اولا- زوجه باوجود شرط ضمن عقد نکاح که درعقدنامه قیدشده و زوج  نیز شرط مذکور درعقدنامه را دردفتراسنادرسمی امضا نموده باشد مثلا شرط شده باشد که اگر مرد زن دیگری بگیردزن وکیل باشدکه بعد از اثبات تحقق شرط دردادگاه وصدور رای فرجامی خودرا مطلقه نمایدثانیا-بااستنکاف یا فقر وعجز زوج  از دادن نفقه وعدم امکان الزام  زوج به پرداخت نفقه زوجه میتواندبرای طلاق به دادگاه دادخواست دهد-ثالثا-چنانچه دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد زوجه  بعداز اثبات عسروحرج دردادگاه میتواند درخواست طلاق دهد مانند ترک زندگی توسط زوج ۶ ماه متوالی یا۹ ماه متناوب دریکسال یااعتیادزوج درصورتیکه پس از ترک مجددا به اعتیاد روی آورده باشدیا ضرب وشتم مستمر زوج که عرفا برای زوجه قابل تحمل نباشد یا محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر وابتلا زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا مسری  که البته موارد عسروحرج صرفا شامل این موارد نیست یابه عبارت دیگر حصری نیست وتشخیص سایرموارد عسروحرج به نظر دادگاه خواهدبودالبته باید دانست که مدت اعتبار حکم الزام زوج به طلاق ۶ ماه بعداز ابلاغ رای فرجامی یاانقضای مهلت فرجامخواهی است واگر حکم طلاق به دفترخانه تسلیم شودوزوج ظرف یکهفته از ابلاغ دردفترخانه رسمی طلاق حاضرنشود سردفتر به طرفین ابلاغ میکندبرای صیغه طلاق حاضرشوند ودرصورت عدم حضور زوج یاامتناع او صیغه طلاق جاری وبه زوج ابلاغ میشودکه درحکم طلاق دادگاه به نمایندگی سردفتر دراجرای صیغه طلاق درصورت امتناع زوج تصریح مینماید. وکالت امور خانواده   طلاق توافقی     طلاق به درخواست زوجه    مطالبه مهریه    حضانت     نفقه    ملاقات فرزند      اجرت المثل ایام زوجیت     مطالبه خسارت     فسخ نکاح         صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج     استرداد جهیزیه    تعیین مسکن جداگانه      تمکین       تجویز ازدواج مجدد