صلح دعاوی   در  امور حقوقی طرفین دعاوی میتوانند در هرمرحله از دادرسی دعاوی خودرا به صلح ختم کنند وهریک از طرفین میتواند طرف دیگر را به صلح  دعوت کند .صلح عقدلازم بوده وصلحی که دردادگاه واقع میشود یاطرفین به صحت آن در دادگاه اقرار میکنند مانند احکام دادگاه اجرامیشود قرارداد ارفاقی بین ورشکسته وطلبکاران نوعی  صلح دعاوی  است که تابع احکام قانون تجارت است تراضی درباره تقسیم اگرتقسیم بدرستی انجام نشده باشد تابع قواعد  صلح دعاوی  نیست وتقسیم قابل ابطال است واگر بعدا مالکین درمیزان مالکیت وحصه تراضی کنند  صلح دعاوی  است و صلحی که موضوع آن قابل انتقال نباشد مانند انتقال حق شفعه باطل است درمورد دعاوی  بطلان وغیرنافذ اگر معامله به دلائل حقوقی باطل باشد صلح دعاوی  باعث تنفیذ معامله باطل نمیشود صلح درمورد عدم نفوذ موثراست مشروط برآنکه متصالح بتواند عقد راتنفیذ کند صلحی که به قصد فرار از دین واقع شود دربرابر طلبکاران قابل استناد نیست نفوذ صلح درمورد حقوق خصوصی ناشی از جرم ناظر به بعداز وقوع آن و ورود ضرر است وپیش از وقوع جرم درباره آثار احتمالی آن صلح دعاوی  باطل است زیرا مورد صلح مفقود است وصلح بدون موضوع باطل است  صلح عین درمقابل عوض نتیجه بیع را خواهدداد بدون آنکه شرایط بیع واحکام بیع نظیر اخذبه شفعه درصلح قابل اعمال باشد وصلح منافع درمقابل اجاره بها نتیجه اجاره را میدهد سرقفلی حق است ومالک منافع بدلیل عین نبودن مبیع نمیتواند سرقفلی را با بیع منتقل سازد ولی سرقفلی باصلح قابل انتقال است. وکیل دادگستری در صورتی میتواند صلح وسازش بخواهد که در متن وکالتنامه اختیار صلح وسازش  را داشته باشد دادگاه به جای صدور رای اقدام به تهیه گزارش اصلاحی خواهد کرد صلح وسازش طرفین در قانون آئین دارسی مدنی شرایط شکلی شرح داده شده ودر قانون مدنی ماهیت عقد صلح آورده شده است . وکیل حقوقی    وکیل پایه یک دادگستری    وکیل تهران   وکیل کیفری    وکیل خانواده    وکیل صلح دعاوی