شکایت از اجرای اسناد:

  1. شکایت از اجرای اسناد نظیر شکایت از دستور اجرای سند رسمی یا شکایت از صدور اجرائیه ثبتی که شاکی آنرا خلاف قانون می­داند با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محلی که دستور اجرا در حوزه آن صادر شده خواهد بود و خواسته آن ابطال اجرائیه ثبتی است.
  2. شکایت از عملیات اجرایی اسناد یا عمل مأمور اجرا باید به رئیس ثبت محل تقدیم شود و تصمیم رئیس ثبت قابل شکایت در هیات نظارت استان مربوطه است مثلاً مأمور اجرا اتومبیل یا مال دیگری را توقیف نموده و خواهان مدعی مستثنیات دین بودن مال است و یا در اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اسناد (نه صدور اجرائیه ثبتی) مثلاً ثالث مدعی مالکیت مال توقیفی باشد وبه این توقیف توسط مأمور اجرا اعتراض دارد در این موارد باید درخواست خود را به رئیس ثبت بدهد و تصیم رئیس ثبت قابل اعتراض در هیات نظارت استان است و مستثنیات دین طبق ماده۲۴ ق نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۹۴ در اداره ثبت نیز لازم­ الرعایه است.معمولا در اختلاف مالکیت رسیدگی قضایی لازم است وثبت وارد مواردی که در آنها اختلاف مالکیت است نمیگردد . درمورد افراز املاک مشاع نظیر باغ مشاع ابتدا درخواست افراز به رئیس ثبت داده میشود ونظر رئیس ثبت ظرف ده روز از ابلاغ قابل شکایت در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک است رئیس ثبت باید ذیل درخواست افراز متقاضی نظر خودرا درقابلیت افراز یا عدم آن ذکر کند . شکایت از اجرای اسناد  وکالت دعاوی حقوقی کیفری خانواده ثبت شرکتها ثبت علائم تجاری ثبت طرح صنعتی ثبت تغییرات وثبت صورتجلسات  امور حقوقی  فسخ خسارات الزام به انجام تعهد  الزامات قراردادی  الزامات غیر قراردادی  اعتراضات ثبتی  ابطال اجرائیه ثبتی   شکایت از اجرای اسناد   الزام به افراز تفکیک تقسیم

رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی