دستور فروش ملک مشاع:

دادخواست  دستور فروش ملک مشاع  را باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نمود مشروط بر آنکه قبلاً از اداره ثبت محل گواهی عدم امکان افراز ملک اخذشده باشد و گواهی مذکور ضمیمه دادخواست شود والا موجب صدور قرار رد دعوی توسط دادگاه خواهد شد طبق ماده ۵۸۹ ق.م هر شریک می­تواند هر وقتی تقاضای تقسیم را بخواهد پس اگر یکی از ورثه بخواهد سهم خود را از سایرین جدا کند باید ابتدا از اداره ثبت محل ملک گواهی عدم افراز گرفته و بعد در دادخواست خود با طرف دعوا قراردادن سایر وراث  دستور فروش ملک مشاع  را از دادگاه تقاضا کند.گواهی عدم امکان افراز یا گواهی افراز ملک بطرفیت کلیه ورثه از ثبت محل اخذ میگردد مگر احداز ورثه محجور باشد که طبق رای وحدت رویه دیوانعالی کشور دادگاه محل وقوع ملک دعوای الزام به افراز را رسیدگی خواهد کرد متراژ زمین در تصمیم ثبت به افراز یا عدم امکان افراز موثراست چنانچه ملک مفروز تلقی گردد یا گواهی افراز را ثبت صادر کند ورثه در قسمت مفروز تصرف ومجاز به پی کنی دیوار کشی در سهم مفروز خواهند بود ولی اگر افراز صادر نگردد یا ملک مشاع باشد وحتی اسناد تفکیکی از ثبت اخذ شده باشد ولی ملک سابقه افراز نداشته باشد مشاع بوده وهریک از ورثه دراجزا شریک خواهند بود دعوا  دستور فروش ملک مشاع  قطعی بوده وقابل تجدیدنظر نیست ازجمله دعاوی غیر مالی نیز میباشد وبا ارائه گواهی عدم امکان افراز دعوا  دستور فروش ملک مشاع  پذیرفته شده وبا جلب نظرکارشناس ملک تعیین قیمت براساس قیمت عادله روز میگردد ودرمرحله اجرا مزایده طبق قیمت پایه کارشناس انجام میگردد اکثرا خریدار خود ورثه اعم از محکوم له یا محکوم علیهم خواهند بودهرچند اشخاص ثالث نیز اندک نیستند علی ایحال املاک مشاع فروش آنها مجاز ودعوای الزام به تنظیم سند مشاعی با وجود تقسیم نامه پذیرفته خواهد شد ولی تصرف خریدار در املاک مشاع منوط به اذن ورضایت سایر مالکین مشاعیست .  رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی