حضانت اطفال حق وتکلیف  ابوین است و طبق قانون مادر تا هفت سالگی اطفال (پسر یا دختر) برای حضانت اطفال اولویت دارد و بعد از آن با پدر است که در صورت وجوداختلاف بین زوجین در حضانت اطفال به تشخیص دادگاه خواهد بود مگر مادر ازدواج کند که به تشخیص دادگاه ممکن است حضانت قبل از ۷ سالگی  به پدر داده شود و هر یک از زوجین که طفل تحت نگهداری وی نمی­باشد حق ملاقات طفل خود را دارد که معمولا بانظر دادگاه درهفته ۴۸ یا ۲۴ ساعت خواهد بودولی درمورد اطفال زیر دوسال معمولا بواسطه شیرخوارگی طفل ممکن است بانظردادگاه درهفته ۵ یا۶ ساعت بیشتر حق ملاقات طفل به پدرداده نشود درمورد خسارت احتمالی موضوع ماده هفت قانون حمایت خانواده اخذ تامین دراختیاردادگاه است که معمولا درصورت اخذتامین حدود پانصدهزارتومان تا یک میلیون تومان به نظر دادگاه میزان خسارت احتمالی جهت دستور موقت ملاقات فرزند متفاوت است اخذ خسارت احتمالی برای تضمین بازگرداندن طفل است هرچند بدون اخذ خسارت احتمالی نیز جهت اخذ دستور موقت ملاقات فرزند برخلاف دستور موقت در دادرسی دعاوی حقوقی امکان دارد دلیل آن عدم تبعیت دعاوی خانواده بطور کامل از قانون آئین دادرسی مدنی است  پرداخت نفقه اولاد بارعایت ترتیب و شرایط قانون بر عهده پدر است ضمانت اجرا کیفری   طبق مواد ۴۰ و ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱  هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت استنکاف کند یا طفل را مسترد نکند به تقاضای ذی­نفع بدستور دادگاه بدوی تا زمان اجرای حکم بازداشت می­شود و اگر مسئول حضانت از تکلیف خود امتناع کند یا مانع ملاقات طفل شود برای بار اول به پرداخت جزای نقدی تایک میلیون تومان و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم می­شود. دعاوی حضانت و ملاقات فرزند در صلاحیت دادگاه خانواده بوده  ولی دعاوی مالی نکاح تا سقف ۲۰ میلیون تومان درصلاحیت شورا حل اختلاف است اما مازاد بر آن  درصلاحیت دادگاه خانواده  خواهد بود .  پذیرش وکالت دعاوی خانواده    طلاق توافقی  طلاق بدرخواست زوجه   مطالبه مهریه   مطالبه نفقه   حضانت   حضانت اطفال    ملاقات فرزند   فسخ نکاح   صدور گواهی عدم امکان سازش بدرخواست زوج    اجرت المثل ایام زوجیت   استرداد جهیزیه