جعل و استفاده از سند مجعول:

مصادیق جعل در ماده ۵۲۳ ق تعزیرات عنوان شده و از مواد ۵۲۳ تا ۵۴۶جرایم جعل و استفاده از سند مجعول و نیز در بعضی موارد جرم مستقل در این قسمت بیان گردیده است ضمناً عناصر جرم جعل و استفاده از سند مجهول ۴ مورد است. ۱. عنصر مادی در ماده ۵۲۳ یا سایر مواد مرتبط ۲. عنصر قانونی که مجازات را طبق قانون عنوان و جرم را نیز تعیین کرده۳. عنصر معنوی یا همان سوء نیت و قصد تقلب ۴. اضرار به غیر یاضرررساندن به شاکی درجعل باید موجودباشدوالاقابل مجازات نمی­تواند باشد مثلاً متهم با جعل در سندی آنرا به ضرر شاکی در جایی ارائه ندهد هر چند مرتکب جرم جعل شده ولی تا شاکی از سند مذکور و ضرر مادی وارده اطلاع نیابد شکایتی نشده و مجازاتی هم در کار نخواهد بود.در جرم استفاده از سند مجعول باید علم واگاهی استفاده کننده مبنی برجعلی بودن سند برای دادگاه احراز شود وعلم به مجعول بودن دراستفاده از سند مجعول شرط است .مصادیق جعل عبارتنداز ساختن نوشته یاسند یا مهر یاامضای اشخاص رسمی یاغیررسمی خراشیدن یاتراشیدن یاقلم بردن یاالحاق ومحو یا سیاه کردن وتقدیم یاتاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته به نوشته دیگر یا بکاربردن مهردیگری بدون اجازه صاحب آن ( مشروط برآنکه صاحب آن مهررا به جاعل نسپرده باشد والا مصداق خیانت درامانت میتواند باشد) وامثالهم به قصد تقلب .