جرم جعل 

جرم جعل مصادیق  جرم جعل در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات عنوان شده و از مواد ۵۲۳ تا ۵۴۶جرایم جعل و استفاده از سند مجعول و نیز در بعضی موارد جرم مستقل در این قسمت بیان گردیده است ضمناً عناصر جرم جعل و استفاده از سند مجهول ۴ مورد است. ۱. عنصر مادی در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یا سایر مواد مرتبط ۲. عنصر قانونی که مجازات را طبق قانون عنوان و جرم را نیز تعیین کرده است ۳. عنصر معنوی یا همان سوء نیت و قصد تقلب جاعل  ۴. اضرار به غیر یاضرررساندن به شاکی درجعل باید موجودباشدوالاقابل مجازات نمی­تواند باشد مثلاً متهم با جعل در سندی آنرا به ضرر شاکی در جایی ارائه ندهد هر چند مرتکب جرم جعل شده ولی تا شاکی از سند مذکور و ضرر مادی وارده اطلاع نیابد شکایتی نشده و مجازاتی هم در کار نخواهد بوداما با ارائه سند مجعول موجبات اضرار به غیر فراهم خواهد گردید مثلا با تنظیم سند مجعول وکالت فروش اموال غیر منقول جاعل با ارائه سند ملک غیر منقول را با سند مجعول بفروشد دراین حالت سردفتر وجاعل هردو مجرم خواهند بود خصوصا که با سامانه جدید ثبت اگر مالک سابقه معامله داشته باشد مغایرت اثر انگشت وچهره مالک در سامانه نمایان میشود وسر دفتر نیز مطلع خواهد شد اگر جاعل واستفاده کننده هردو یک نفر باشند جرم جعل واستفاده از سند مجعول محرز است ولی اگر استفاده کننده مطلع نباشد باید شاکی علم متهم را جهت استفاده از سند مجعول اثبات کند  .در جرم استفاده از سند مجعول باید علم واگاهی استفاده کننده مبنی برجعلی بودن سند برای دادگاه احراز شود وعلم به مجعول بودن دراستفاده از سند مجعول شرط است .مصادیق جعل عبارتنداز ساختن نوشته یاسند یا مهر یاامضای اشخاص رسمی یاغیررسمی خراشیدن یاتراشیدن یاقلم بردن یاالحاق ومحو یا سیاه کردن وتقدیم یاتاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته به نوشته دیگر یا بکاربردن مهردیگری بدون اجازه صاحب آن ( مشروط برآنکه صاحب آن مهررا به جاعل نسپرده باشد والا مصداق خیانت درامانت میتواند باشد) وامثالهم به قصد تقلب .