ثبت کاهش سرمایه شرکتهای بامسئولیت محدود به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده وبه صرف اقرار شرکاء به دریافت سهم الشرکه از صندوق شرکت وخروج یا کاهش میزان سهم الشرکه شرکا از شرکت انجام میشود ودرواقع مبلغی دریافت نمیگردد .شرکتهای بامسئولیت محدود اگر جلسه مجمع عمومی فوق العاده باحضور کلیه شرکا باشد نیازی به اگهی دعوت درروزنامه کثیرالانتشار ندارد ولی اگر جلسه با نصاب اکثریت باشد حضور اکثریت عددی شرکا که دارای حداقل سه چهارم سرمایه شرکت باشند درجلسه مجمع عمومی فوق العاده الزامیست والا صورتجلسه قابلیت ثبت ندارد همچنین فاصله بین انتشارروزنامه کثیرالانتشار وآگهی دعوت از شرکا تا تاریخ مجمع عمومی فوق العاده نباید کمتر از ده روز باشد وحداکثر فاصله آن طبق اساسنامه شرکت ورعایت آن نباید از چهل روز بیشتر باشد.مقام دعوت از شرکا در آگهی دعوت باید هیئت مدیره یا عده ایی از سهامداران قیدگردد ومحل برگزاری جلسه وروز وساعت آن درآگهی باید درج گردد.  شرکتهای سهامی خاص وعام ثبت کاهش سرمایه یا از طریق اختیاری است که باید بارعایت مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت از بستانکاران شرکت دعوت شود ودرروزنامه رسمی وکثیرالانتشار شرکت نیز دعوت از بستانکاران بشود واز آخرین آگهی منتشرشده باید دوماه بگذرد ویا ثبت کاهش سرمایه از طریق اجباری بارعایت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام خواهد شد که در این حالت نیازی به دعوت از بستانکاران ندارد ودرهردو حالت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید ضمن گزارش هیئت مدیره مبنی برلزوم ثبت کاهش سرمایه وتایید بازرس قانونی واستماع گزارش آن درتایید گزارش هیئت مدیره مجمع عمومی فوق العاده کاهش سرمایه شرکت را تصویب خواهد نمود همچنین شرکت باید درسال مالی که ثبت کاهش سرمایه را تصویب میکند بازرس قانونی داشته باشد والا موجب رد صورتجلسه توسط  ثبت شرکتها خواهد شد. درجلسات مجمع عمومی فوق العاده اگر کلیه سهامداران حاضر باشند نیازی به آگهی دعوت ندارد ولی اگر جلسه اکثریت باشد باراول حضور بیش از نصف سهامداران که نیمی از سهام شرکت رادراختیار دارند الزامیست والا برای بار دوم حضور بیش از ثلث سهامداران که ثلث سهام رادراختیار دارندلازم است که باید در آگهی دعوت تشریفات مربوطه رعایت شده ونتیجه جلسه اول وعدم تشکیل آن برای آگهی نوبت دوم سهامداران درج گردد وفاصله بین انتشار اگهی تا روز جلسه مجمع عمومی فوق العاده حداقل ده روز وحداکثر چهل روز خواهدبود . درآگهی دعوت باید مقام دعوت وروز ومحل برگزاری جلسه ودستور آن نیزقید گردد.تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بارعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام خواهدشد. وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی رامین مهرآسا