ثبت علامت طبق قانون ثبت علامت وثبت طرح صنعتی واختراعات  مصوب ۱۳۸۶  یعنی ثبت هرنشان قابل رویت که بتواند کالاها یاخدمات اشخاص حقیقی یاحقوقی راازهم متمایز کند.ثبت علامت جمعی نیز ثبت هرنشان قابل رویتی است که با عنوان علامت جمعی دراظهارنامه ثبت معرفی شده وبتواند مبدا یاهرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یاخدمات اشخاص حقیقی وحقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند را متمایزسازد. ثبت علامت تحت نام تجاری وثبت اسم یاعنوانی که معرف ومشخص کننده شخص حقیقی یاحقوقی باشد.حق استفاده انحصاری از یک علامت به شخصی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات قانون به ثبت رسانده باشد.علامت طبق قانون در مواردی قابل ثبت نیست – نتواندکالاها یاخدمات یا موسسه راازکالاهاوخدمات موسسه دیگر متمایزکند یا خلاف موازین شرعی یانظم عمومی یااخلاق حسنه باشد و مراکز تجاری یاعمومی را بویژه درمورد مبدا جغرافیایی کالاها یاخدمات یاخصوصیات آنها گمراه کند . عین یاتقلید نشان نظامی پرچم یاسایر نشانهای مملکتی یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام رسمی متعلق به کشور یا سازمانهای بین المللی بوده یا از اجزا آن علامت باشد مگر توسط مقام صلاحیتدار کشور یا سازمان مربوطه مجاز به استفاده باشد . عین یا به طرز گمراه کننده شبیه ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها وخدمات مشابه  متعلق به موسسه دیگری درایران معروف است باشد . عین یاشبیه آن قبلا برای خدمات غیرمشابه ثبت ومعروف شده باشد مشروط برآنکه عرفا میان استفاده از علامت ومالک علامت معروف ارتباط وجودداشته وثبت علامت به منافع مالک علامت قبلی لطمه بزند. عین علامتی باشد که قبلا به نام مالک دیگری ثبت شده ویا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا وخدمات ویابرای کالا وخدماتی است که به لحاظ شباهت موجب گمراهی گردد. مدت اعتبار ثبت علامت ده سال وهر ده سال یکبار با دوفرجه شش ماهه قبل وبعداز انقضای مدت ثبت علامت قابل ثبت تمدید علامت خواهد بود وبعداز آن باید اظهارنامه جدید داد.