ثبت علائم تجاری وثبت اسم یاثبت نام تجاری برای کالا ی بازرگانی ده سال اعتبار دارد وبعداز آن تاشش ماه با پرداخت جریمه قابل تمدید است اگر علامت تجاری مربوط به گواهی یاتصدیق ثبت علائم قدیم باشد باید شماره اظهارنامه از اداره ثبت علامت دریافت شده وبعد برای تمدید باپرداخت حق الثبت آن اقدام گردد واگر بعد از شش ماه برای ثبت تمدید علامت اقدام گردد قابل تمدید نبوده وباید اظهارنامه ثبت علامت به جای تمدید ارائه شود ولی اگر دراین فاصله کسی علامت را ثبت کند اظهارنامه مقدم حق تقدم دارد ثبت اضافه کالا وطبقات برای علائم ثبت شده منوط به تسلیم اظهارنامه وآگهی ثبت اضافه کالا وطبقات درمراحل آگهی تقاضای ثبت اضافه کالا وطبقات وآگهی رسمی ثبت اضافه کالا وطبقات بوده ودرصورت عدم اعتراض اضافه کالا جهت علامت ثبت شده درظهر گواهی ثبت علامت ظهرنویسی میگردد.انتقال علامت ثبت شده به مالکین جدید باتنظیم سندصلح وسپس اخذ آگهی انتقال ثبت علامت تجاری از اداره ثبت علائم تجاری وانتشار درروزنامه رسمی صورت خواهد گرفت.وکیل ثبتی وکیل ثبت شرکتها ثبت تغییرات ثبت صورتجلسات انحلال شرکت ثبت علائم تجاری ثبت طرح صنعتی ثبت نام تجاری ثبت برند کمیسیوت ثبت علامت اعتراضات ثبتی تمدیدثبت علامت ثبت تغییرات علامت ثبت اضافه کالاوطبقات