ثبت علائم ثبت علائم تجاری وثبت اسم یاثبت نام تجاری برای کالاهاتجاری وبازرگانی وتولیدات کارخانجات وشرکتهاواشخاص حقیقی وحقوقی مدت ده سال اعتبار دارد وبعداز آن تاشش ماه با پرداخت جریمه قابل تمدید است اگر علامت تجاری مربوط به گواهی یاتصدیق ثبت علائم قدیم باشد باید شماره اظهارنامه از اداره ثبت علامت دریافت شده وبعد برای تمدید باپرداخت حق الثبت آن اقدام گردد بعداز انقضای مدت علامت تا شش ماه با اخذ جریمه حق الثبت علامت ثبت علائم قابل تمدید است واشخاص ثالث نمیتوانند علائم مربوطه را تا انقضای شش ماه اخیر با اظهارنامه جدید ثبت کنند ولی اگر بعد از انقضای شش ماه اخیر برای ثبت تمدید علامت اقدام گردد دیگرعلائم  قابل تمدید نبوده وباید اظهارنامه ثبت علامت به جای تمدید ثبت علائم ارائه شود ولی اگر دراین فاصله کسی علامت را ثبت کند اظهارنامه مقدم حق تقدم دارد ثبت اضافه کالا وطبقات برای علائم ثبت شده منوط به تسلیم اظهارنامه وآگهی ثبت اضافه کالا وطبقات درمراحل آگهی تقاضای ثبت اضافه کالا وطبقات وآگهی رسمی ثبت اضافه کالا وطبقات بوده ودرصورت عدم اعتراض اضافه کالا وطبقات جهت علائم ثبت شده درظهر گواهی ثبت علامت ظهرنویسی میگردد.انتقال علامت ثبت شده به مالکین جدید باتنظیم سندصلح وسپس اخذ آگهی انتقال ثبت علامت تجاری از اداره ثبت علائم تجاری وانتشار درروزنامه رسمی صورت خواهد گرفت.قبل از انقضای مدت علائم تجاری تا شش ماه قبل از انقضای اعتبار علامت نیز امکان پرداخت حق الثبت تمدید ضمن ارائه درخواست به اداره ثبت علائم تجاری وجود دارد .اعتراضات به علامت ثبت شده با طرح دعوای حقوقی ابطال گواهی ثبت علامت امکان دارد ونیز امکان پلمپ محل وتوقیف وجمع اوری محصولات سواستفاده شده از علامت ثبت شده نیز باطرح  شکایت کیفری وجود دارد .پذیرش وکالت امور ثبت شرکتها وعلائم تجاری توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  وکیل ثبتی   وکیل ثبت شرکتها  ثبت تغییرات  ثبت صورتجلسات انحلال شرکت  ثبت علائم تجاری   ثبت طرح صنعتی   ثبت نام تجاری   ثبت برند   کمیسیون ثبت علامت   اعتراضات ثبتی   تمدیدثبت علامت   ثبت تغییرات علامت    ثبت اضافه کالاوطبقات علائم                                              وکیل پایه یک دادگستری ومشاورحقوقی رامین مهرآسا