بنابر تعریف قانون ثبت علائم تجاری وطرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶  هرگونه ترکیب خطوط یارنگها وهرگونه شکی سه بعدی باخطوط ورنگ یابدون آن بطوریکه ترکیب یاشکل یک فرآورده صنعتی یامحصولی از صنایع را تغییر دهد طرح صنعتی است .دریک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییردرظاهر محصول مشمول حمایت قانون ثبت طرح صنعتی نیست . یک طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید یااصیل باشد .طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار بطور محسوس ویاازطریق استفاده به هر نحودیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه برای ثبت درهیچ نقطه از جهان برای عامه مردم افشا نشده باشد ومحصولی که قبلا درفنون وصنایع پیش بینی شده باشد ویا محصولاتی که خلاف موازین شرعی یانظم عمومی واخلاق حسنه نیز باشند قابل ثبت درقالب طرح صنعتی یااختراع نخواهندبود.اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به اداره ثبت مالکیت صنعتی تسلیم وعکس از تمام جوانب ونقشه ومشخصات گرافیکی کالا که طرح صنعتی را تشکیل میدهد به همراه مشخصات طراح ومالک طرح صنعتی از جمله کپی شناسنامه وکارت ملی آنها وتصویر طرح صنعتی از تمام جوانب ودرصورت وجودوکالتنامه وکیل دادگستری باید ضمیمه اظهارنامه ثبت طرح صنعتی اسکن وارسال گردد.چنانچه به هردلیل طرح صنعتی رد یا قابل ثبت نباشد از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه به متقاضی ثبت باید ظرف سی روز درکمیسیون ماده ۱۷۰ آئین نامه اعتراض کرد رای کمیسیون قابل اعتراض دردادگاه حقوقی خواهدبود .