ثبت تغییرات شرکتها شامل ثبت صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده وثبت صورتجلسه عادی بطورفوق العاده وعادی شرکتها میباشد ثبت صورتجلسه مجمع فوق العاده نیز مشتمل بر ثبت تصمیماتی نظیر ثبت انحلال شرکت وثبت تغییرمحل شرکت وثبت موضوع شرکت وثبت تغییرنام شرکت وثبت اصلاح مواد اساسنامه وثبت افزایش سرمایه وثبت کاهش سرمایه وثبت تبدیل سهام بانام به بی نام وثبت افزایش وکاهش تعداد مدیران وثبت تبدیل نوع شرکت از عام به خاص وبرعکس میباشد وثبت صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده شامل ثبت تصمیماتی نظیر ثبت انتخاب بازرس وثبت تمدید هیات مدیره وثبت روزنامه کثیرالانتشار وثبت تعیین اعضاهیات مدیره بدون تغییر درتعداد آنان وثبت ترازنامه وسودوزیان عملکرد شرکت است اگر ثبت مجمع چهارماه اول سال باشد ثبت صورتجلسه مجمع عادی است واگر بعداز آن باشد ثبت صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده خواهدبود.ثبت شرکتها وثبت تغییرات وثبت علامت وثبت طرح صنعتی کمیسیون ماده ۱۷۰ آئین نامه قانون ثبت ثبت صورتجلسات ثبت افزایش سرمایه ثبت کاهش سرمایه ثبت انحلال شرکت ورشکستگی ختم تصفیه تغییرات شرکت ثبت شرکت مسئولیت محدود وثبت شرکت سهامی خاص ثبت موضوع شرکت وثبت نام شرکت شناسه ملی اشخاص حقوقی ثبت تبدیل شرکت خاص به عام ثبت برند ثبت علامت ثبت افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی حال شده ثبت افزایش سرمایه ثبت افزایش سرمایه واریز نقدی