ثبت صورتجلسه ثبت تغییرات شرکتها شامل ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده وثبت صورتجلسه عادی بطورفوق العاده وعادی شرکتها میباشد ثبت صورتجلسه مجمع فوق العاده نیز مشتمل بر ثبت تصمیماتی نظیر ثبت انحلال شرکت وثبت تغییرمحل شرکت وثبت موضوع شرکت وثبت تغییرنام شرکت وثبت اصلاح مواد اساسنامه وثبت افزایش سرمایه وثبت کاهش سرمایه وثبت تبدیل سهام بانام به بی نام وثبت افزایش وکاهش تعداد مدیران وثبت تبدیل نوع شرکت از عام به خاص وبرعکس میباشد وثبت صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده شامل ثبت تصمیماتی نظیر ثبت انتخاب بازرس وثبت تمدید هیات مدیره وثبت روزنامه کثیرالانتشار وثبت تعیین اعضاهیات مدیره بدون تغییر درتعداد آنان وثبت ترازنامه وسودوزیان عملکرد شرکت است اگر ثبت مجمع چهارماه اول سال باشد ثبت صورتجلسه مجمع عادی است واگر بعداز آن باشد ثبت صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق العاده خواهدبود.وکالت امور ثبتی شامل ثبت شرکتها وثبت تغییرات وثبت علامت وثبت طرح صنعتی کمیسیون ماده ۱۷۰ آئین نامه قانون ثبت  ثبت صورتجلسات ثبت افزایش سرمایه   ثبت کاهش سرمایه اجباری واختیاری ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت  ثبت انحلال شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود  ورشکستگی   ختم تصفیه  تغییرات شرکت  ثبت شرکت مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص  ثبت موضوع شرکت و ثبت نام شرکت شناسه ملی اشخاص حقوقی   ثبت تبدیل شرکت خاص به عام   ثبت برند ثبت علامت ثبت علائم تجاری  ثبت افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی حال شده بستانکاران وسهامداران از شرکت    ثبت افزایش سرمایه اندوخته اختیاری شرکت   ثبت افزایش سرمایه واریز نقدی  وکالت امور حقوقی  امور کیفری  امور ثبتی توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی رامین مهرآسا