ثبت صورتجلسات شرکتها برحسب نوع شرکت ونوع تغییرات اعم از ثبت انحلال وثبت افزایش سرمایه وثبت کاهش سرمایه اجباری یااختیاری وثبت تغییر موضوع شرکت یا ثبت تغییرآدرس یاثبت اصلاح مواد اساسنامه وغیره وهمچنین برحسب نوع مجمع اعم از فوق العاده وعادی بطورفوق العاده وعادی سالیانه یاهیات مدیره متفاوت است واینکه کدام تصمیمات ودستورجلسات درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده یاعادی بطورفوق العاده یاعادی سالیانه است یا نصاب جلسات درمجمع عمومی فوق العاده وعادی بطورفوق العاده درشرکتهای محدود وسهامی چگونه است واینکه در جلسه اکثریت فاصله بین نشراگهی وتاریخ جلسه برحسب اساسنامه شرکتها متفاوت است ونشر اگهی در شرکتهای سهامی باید درروزنامه کثیرالانتشار آنان باشد ودرمسئولیت محدود درهرروزنامه این امر امکان داردهمگی مستلزم تسلط بر مقررات قانون تجارت ولایحه اصلاحی قانون تجارت میباشدکه باید وکیل ضمن تسلط براین قوانین بتواند صورتجلسات مربوطه را تنظیم کندتا بعداز مدتی وارسال مدارک منجر به ابلاغیه عدم امکان ثبت صورتجلسات شرکتها نشود مثلا بازرسان درشرکتهای سهامی برای یکسال مالی انتخاب میشوند (منظورتااخراسفندهرسال اعتباردارد)ودر ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی باید شرکت بازرس داشته باشد یامدت آنها تمدید شده باشد تا با تایید گزارش هیات مدیره درمورد لزوم افزایش سرمایه گزارش بازرس نیز به مجمع عمومی فوق العاده ارسال شده باشد تا مجمع عمومی فوق العاده بتواند افزایش سرمایه راتصویب کند یا اختیار آنرا به هیات مدیره واگذار کند تا هیات مدیره حداکثر ظرف پنج سال ثبت افزایش سرمایه راعملی کند یا بعداز تنظیم صورتجلسه هیات مدیره درموردثبت  افزایش سرمایه حداکثر ظرف یکماه صورتجلسه ثبت افزایش سرمایه باید به ثبت شرکتها ارسال گردداقرار وتعهد مدیران وبازرسان ومدیرعامل مبنی بر عدم سوپیشینه کیفری و عدم شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی ومواد ۱۴۷ و۱۱۱ و۱۲۶ قانون تجارت ولایحه اصلاحی قانون تجارت مدیران وبازرسان جهت ثبت صورتجلسات شرکتها الزامیست والا موجب اخطار رفع نقص خواهد شد .درمورد تاسیس شرکت اخذ گواهی سو پیشینه ودرمورد ثبت صورتجلسات شرکتها صرفا اقرار وتعهد مدیران وبازرسان شرکت جهت ثبت صورتجلسات شرکتها کفایت میکند.