ثبت شرکت ثبت شرکت و تغییرات شرکتها با ثبت صورتجلسات فوق العاده وعادی وهیئت مدیره بانصاب حضورصددرصد سهامداران یا با جلسه اکثریت قابل ثبت است  که در هردو ثبت شرکت وثبت تغییرات ابتدا باید پذیرش اینترنتی صورتجلسات را از سامانه  گرفت وبعد فیزیک مدارک را باکپی شناسنامه وکارت ملی حاضرین به همراه وکالتنامه وکیل از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال نمود وبعداز صدورآگهی برای تکمیل امضا به اداره ثبت شرکتها مراجعه کرد . تغییراتی نظیر ثبت انحلال شرکت وثبت افزایش سرمایه شرکتها وثبت کاهش سرمایه شرکت وثبت تغییر تعداداعضا هیئت مدیره وثبت تغییرنام شرکت وثبت تغییر موضوع شرکت وثبت تبدیل سهام بانام به بی نام وبرعکس وثبت تغییرادرس شرکت وثبت تغییر مواد اساسنامه همگی درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است ولی ثبت تغییراتی نظیر ثبت تصویب ترازنامه وحساب سودوزیان وثبت انتخاب بازرسان وثبت روزنامه کثیرالانتشار وثبت انتخاب وتعیین اعضا هیئت مدیره همگی درصلاحیت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده یا عادی سالیانه خواهدبود. ثبت شرکت یا تاسیس شرکت محدود وسهامی خاص  وثبت شرکت موسسات نیز ازطریق پذیرش اینترنتی وسپس ارسال مدارک انجام میگردد. تفاوت شرکتهای سهامی خاص ومسئولیت محدود وتضامنی در استقلال شخصیت حقوقی شرکت از مدیران متفاوت است مثلا درشرکتها مسئولیت محدود مانند سهامی خاص میزان مسئولیت و ضرر وزیان وشراکت سهامداران یا شرکا درشرکت به مقدار سهام یا سهم الشرکه آنها مرتبط است ولی شرکت تضامنی شرکت با مدیران وصاحبان سهم الشرکه متضامنا درمقابل اشخاص ثالث مسئول خواهند بود وربطی به میزان سهم الشرکه شرکا درشرکت ندارد . وکالت امور  ثبت علامت ثبت شرکت ثبت تغییرات وثبت صورتجلسات امور حقوقی دعاوی حقوقی مالی غیرمالی ثبت شرکت ثبت تغییرات   دادخواست ورشکستگی   ثبت ختم تصفیه شرکتها   ثبت شرکت مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص   ثبت برند   امور خانواده طلاق مهریه نفقه اثبات نسب اثبات زوجیت انحلال نکاح فسخ نکاح طلاق بدرخواست زوجه امور ثبت شرکتها ثبت صورتجلسات افزایش سرمایه ثبت کاهش سرمایه اجباری واختیاری    ثبت شرکت مسئولیت محدود وسهامی خاص وموسسات     حقوقی  اعسار  مطالبه خسارت    تخلیه    فسخ اجاره    اجورمعوقه  امور کیفری انتقال مال غیر  کلاهبرداری   خیانت درامانت  چک بلامحل    جعل واستفاده از سند مجعول   توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی رامین مهرآسا