ثبت تغییرات شرکتها یاثبت صورتجلسات فوق العاده وعادی وهیئت مدیره بانصاب حضورصددرصد سهامداران یا جلسه اکثریت قابل ثبت است . ابتدا باید پذیرش اینترنتی صورتجلسات را از سایت گرفت وبعد فیزیک مدارک را باکپی شناسنامه وکارت ملی حاضرین به همراه وکالتنامه وکیل از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال نمود وبعداز صدورآگهی برای تکمیل امضا به اداره ثبت شرکتها مراجعه کرد . تغییراتی نظیر ثبت انحلال شرکت وثبت افزایش سرمایه شرکتها وثبت کاهش سرمایه شرکت وثبت تغییر تعداداعضا هیئت مدیره وثبت تغییرنام شرکت وثبت تغییر موضوع شرکت وثبت تبدیل سهام بانام به بی نام وبرعکس وثبت تغییرادرس شرکت وثبت تغییر مواد اساسنامه همگی درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است ولی ثبت تغییراتی نظیر ثبت تصویب ترازنامه وحساب سودوزیان وثبت انتخاب بازرسان وثبت روزنامه کثیرالانتشار وثبت انتخاب وتعیین اعضا هیئت مدیره همگی درصلاحیت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده یا عادی سالیانه خواهدبود.کلمات کلیدی ثبت علامت ثبت شرکت ثبت تغییرات وثبت صورتجلسات دعاوی حقوقی مالی غیرمالی ثبت شرکت ثبت تغییرات  دادخواست ورشکستگی ثبت ختم تصفیه شرکتها ثبت شرکت مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت برند خانواده طلاق مهریه نفقه اثبات نسب اثبات زوجیت انحلال نکاح فسخ نکاح طلاق بدرخواست زوجه ثبت صورتجلسات افزایش سرمایه ثبت کاهش سرمایه ثبت وانحلال شرکت ثبت شرکت سهامی خاص اعسار خسارت تخلیه فسخ اجاره اجورمعوقه