ثبت شرکتها ثبت علائم

نمونه دادخواست ونمونه صورتجلسات شرکتهای محدود وسهامی دربخش مربوط کلیک کنید…………دعاوی اسناد تجاری چک و سفته:

  1. چک در موارد مذکور در ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی ۸۲ قابل طرح دعوای کیفری نیست و باید از مراجع حقوقی خواهان طلب خود را وصول کند ضمناً رعایت ماده ۱۱ قانون صدور چک نیز در طرح شکایت کیفری الزامی است.
  2. چنانچه دعوای کیفری چک در دادسرا منجر به قرار جلب به دادرسی شود…(جهت شرح کامل دربخش مربوط کلیک کنید)

دعوای اعسار و ورشکستگی:

  1. اعسار از تجار و شرکتهای تجاری پذیرفته نمی­شود و شرکتها و تجار در صورت ادعای اعسار از پرداخت دیون و اسناد تجاری باید دادخواست ورشکستگی بدهند. …(جهت شرح کامل دربخش مربوط کلیک کنید)                                                                                                                   امورثبت شرکتها وثبت تغییرات وثبت صورتجلسات     ثبت شرکتها ثبت علائم   وانحلال شرکتهاوتاسیس شرکتهای سهامی ومسئولیت محدود وتبدیل سهام بی نام به بانام وبرعکس وافزایش سرمایه  ازطریق واریز نقدی ولیست مطالبات نقدی حال شده درشرکتهای سهامی بدون واریز وجه وکاهش سرمایه درشرکتهای سهامی وبامسئولیت محدود ونقل وانتقالات سهام درشرکتهای سهامی وبامسئولیت محدودواختیارات مجامع عمومی فوق العاده وعادی  ثبت شرکتها ثبت علائم  …(دربخش مربوط کلیک کنید)                                                                                                                                                             ثبت برند  ثبت شرکتها ثبت علائم  وثبت علائم تجاری وثبت طرحهای صنعتی وثبت اختراعات واعتراضات وحق تقدم وکمیسیون ماده ۱۷۰ آیین نامه قانون ثبت علائم تجاری واختراعات وطرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶واعتراض به آراء کمیسیون دردادگاه  ثبت شرکتها ثبت علائم  …(دربخش مربوط کلیک کنید)                                                                                                                                                                                                                                                                     چگونگی ثبت شرکتها ثبت علائم    تجاری ونامهای تجاری کالاوثبت طرحهای صنعتی وثبت اختراعات وثبت شرکت وثبت صورتجلسات وتغییرات شرکت وانحلال ….دادخواست اعلام ورشکستگی تجار وشرکتها                        ثبت شرکتها ثبت علائم      ثبت شرکتها ثبت تغییرات ثبت صورتجلسات ثبت شرکت ثبت انحلال شرکت ورشکستگی شرکتها  ثبت برند ثبت طرح صنعتی ثبت صورتجلسات تنظیم وثبت شرکتها تاسیس موسسات تاسیس ثبت شرکت محدود وسهامی خاص  ثبت افزایش سرمایه ثبت کاهش سرمایه اجباری واختیاری                                                                                                                                                                                                       موارد الزامی ارسال اظهارنامه قضایی ……..(دربخش مربوط کلیک کنید)    رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی