ثبت تغییرات شرکتها اکثرادرقالب صورتجلسات فوق العاده وعادی بطورفوق العاده وعادی سالیانه وهیئت مدیره وباارائه صورتجلسات به اداره ثبت شرکتها انجام میشودکه باید به ضمیمه صورتجلسات کپی شناسنامه وکارت ملی حاضرین درمجامع نیز ضمیمه گرددواگر شرکت دارای وکیل دادگستری است وکالتنامه مربوطه به همراه سایرمدارک به اداره ثبت شرکتها از طریق پست ارسال شده ونسخه پذیرش اینترنتی صورتجلسه مربوطه نیز روی پاکت الصاق شودوبعداز بررسی مدارک توسط کارشناسان اداره ثبت شرکتها آگهی ثبت تغییرات در دفاتر اداره ثبت شرکتها ثبت وتکمیل امضا خواهدشد.تصمیمات درخصوص تغییر نام شرکت وتغییرموضوع شرکت واصلاح مواداساسنامه وانحلال شرکت وافزایش وکاهش سرمایه شرکت وتغییر تعداداعضای هیئت مدیره وتغییر سهامداران وتبدیل سهام بانام به بی نام وبرعکس همگی درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است لیکن تصمیمات درخصوص تصویب ترازنامه وحساب سودوزیان وعملکرد شرکت وتعیین سمت  مدیران ودارندگان حق امضا وانتخاب بازرس وتعیین روزنامه کثیرالانتشار همگی درصلاحیت مجامع عمومی عادی بطورفوق العاده یاعادی سالیانه است وتصمیمات درمورد تعیین سمت مدیران وانتخاب مدیران ودارندگان حق امضا درصلاحیت صورتجلسه هیئت مدیره میباشد.اگر تاریخ صورتجلسه مجمع عمومی عادی تا انتها تیرماه باشد مجمع عمومی عادی سالیانه بوده واگر تاریخ مربوط به بعدتیرماه تاانتهای سال باشد مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده خواهدبود.ثبت شرکتها ثبت تغییرات ثبت صورتجلسات ثبت علائم تجاری ثبت طرح صنعتی اعتراضات ثبتی