ثبت تغییرات ثبت تغییرات شرکتها اغلب شامل  صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه وثبت تغییرات صورتجلسه هیئت مدیره وباارائه صورتجلسات به اداره ثبت شرکتها ازطریق سامانه انجام میشودکه باید به ضمیمه صورتجلسات کپی شناسنامه وکارت ملی حاضرین درمجامع نیز ضمیمه گرددواگر شرکت دارای وکیل دادگستری است وکالتنامه مربوطه به همراه سایرمدارک به اداره ثبت شرکتها از طریق پست ارسال شده ونسخه پذیرش اینترنتی صورتجلسه مربوطه نیز روی پاکت الصاق شودوبعداز بررسی مدارک توسط کارشناسان اداره ثبت شرکتها آگهی ثبت تغییرات در دفاتر اداره ثبت شرکتها ثبت وتکمیل امضا خواهدشد. ثبت تغییرات و تصمیمات درخصوص تغییر نام شرکت وتغییرموضوع شرکت واصلاح مواداساسنامه وانحلال شرکت وافزایش وکاهش سرمایه شرکت وتغییر تعداداعضای هیئت مدیره وتغییر سهامداران وتبدیل سهام بانام به بی نام وبرعکس و نقل وانتقال سهام همگی درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است لیکن ثبت تغییرات و تصمیمات درخصوص تصویب ترازنامه وحساب سودوزیان وعملکرد شرکت وتعیین سمت  مدیران ودارندگان حق امضا وانتخاب بازرس وتعیین روزنامه کثیرالانتشار همگی درصلاحیت مجامع عمومی عادی بطورفوق العاده یاعادی سالیانه است تقسیمات مجامع طبق قانون تجارت است وثبت تغییرات وتصمیمات درمورد تعیین سمت مدیران وانتخاب مدیران ودارندگان حق امضا درصلاحیت صورتجلسه هیئت مدیره میباشد.اگر تاریخ صورتجلسه مجمع عمومی عادی تا انتها تیرماه باشد مجمع عمومی عادی سالیانه بوده واگر تاریخ مربوط به بعدتیرماه تاانتهای سال باشد مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده خواهدبود.در تمام موارد ثبت تغییرات چنانچه جلسه باحضور کلیه سهامداران باشد نیاز به آگهی دعوت ندارد ولی اگر جلسات  اکثریت باشد تشریفات دعوت ورعایت مواعد الزامی است .پذیرش وکالت امور ثبت شرکتها ثبت تغییرات ثبت صورتجلسات وکالت درامور ثبت علامت ثبت علائم تجاری ثبت طرح صنعتی اعتراضات ثبتی علامت ثبت تمدیدعلامت  ثبت اضافه کالا وطبقات علامت  ثبت علامت شهرستانها  ابطال گواهی ثبت علامت وکالت امور حقوقی امور ثبتی  امور کیفری  امور خانواده توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی رامین مهرآسا