ثبت برند

ثبت برند یا ثبت علامت تجاری به نشان یااسم ونام تجاری قابل رویت گفته میشود که کالای تجاری اشخاص حقیقی وحقوقی را از یکدیگر متمایز ساخته وبرای طبقات تعریف شده درقانون ثبت علائم تجاری وطرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ قابل ثبت است .مدت اعتبار ثبت علامت از تاریخ تقدیم اظهارنامه برای ده سال خواهدبودکه هرده سال یکبار باید تمدید گردد هرچند طبق قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ برای نام تجاری اعتبار پنج ساله تعیین گردیده ولی قانون خاص موخر برآن مدت اعتبار ثبت اسم یانام تجاری رانیز ده سال تعیین نموده است. تقاضای ثبت علامت بموجب اظهارنامه بوده وبرای طبقاتی که مالک اظهارنامه درخواست ثبت داده درصورت عدم سابقه ثبت برای همان طبقات ابتدا آگهی تقاضای ثبت علامت صادرشده وباعدم اعتراض بعداز گذشت ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی ثبت درروزنامه رسمی آگهی رسمی ثبت علامت صادرمیشود وبعداز انتشار آگهی مرحله دوم گواهی ثبت علامت به مالک اظهارنامه داده خواهد شد.امور ثبت علامت میتواند توسط وکیل دادگستری انجام شود که باید وکالتنامه به همراه سایر مدارک از طریق سایت ثبت علائم تجاری اسکن شده وبصورت فیزیکی نیز تشکیل پرونده شود.اعتراضات به ثبت علامت درکمیسیون ماده ۱۷۰ آئین نامه طرح ورسیدگی شده وآراء کمیسیون قابل اعتراض دردادگاه حقوقی تهران که معمولا بطورخاص به این دعاوی رسیدگی مینمایدخواهدبود.کلمات کلیدی ثبت علامت ثبت تغییرات علامت ثبت برند ثبت نام تجاری ثبت اضافه کالا وطبقات علامت کمیسیوت ثبت علامت اعتراضات ثبتی تمدید ثبت علامت ثبت شرکت ثبت تغییرات ثبت افزایش سرمایه ثبت کاهش سرمایه شرکت ثبت برند تجاری وکیل ثبتی وکیل حقوقی وکیل پایه یک دادگستری گواهی نامه ثبت علامت کالا وطبقات ثبت علامت ثبت طرح صنعتی اظهارنامه ثبت علائم تجاری ثبت نام دردفاتر بازرگانی ثبت شرکت ثبت انحلال شرکت ورشکستگی وثبت ختم تصفیه شرکت