ثبت برند علامت 

امورثبت علائم تجاری و اختراعات و طرح صنعتی  ثبت برند علامت  

حقوق مالکیت معنوی در برابر حقوق مالکیت مادی است و مالکیت معنوی خود به دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم می­شود اما بحث اصلی ما همان مالکیت صنعتی است:  ثبت برند علامت

  1. مالکیت صنعتی سه بخش اختراعات و طرحهای صنعتی ID) و علائم تجاری می­باشد.  ثبت برند علامت
  2. این امور تابع قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ و آئین­نامه ۱۳۸۷ آن قانون می­باشد.  ثبت برند علامت
  3. مدت انحصاری بودن اختراع ۲۰ سال است و بعد از آن قابل تمدید نبوده و عمومی می­شود اختراع شامل یک فرآورده با یک فرآیند خاص است که شخص دیگر غیر از مخترع آنرا قبلاً اختراع نکرده است.
  4. مدت انحصاری ­بودن طرح صنعتی ۵ سال بوده و برای دو دوره دیگر قابل تمدید است و بعد از آن عمومی میشود.
  5. طرح صنعتی به شکل وطرح محصول فقط توجه دارد و به مکانیزم و فرآیند کار دستگاه واردنمیشود اما اختراع به مکانیزم وفرایندکاردستگاه توجه داردکه بایدجدیدباشد لذا برای ثبت طرح صنعتی باید طرح جدید و شکل جدید باشدکه قبلاً توسط شخص دیگر غیر از طراح نباید ارائه شده باشد.  ثبت برند علامت
  6. مدت اعتبار علامت تجاری ۱۰ سال است و باید هر ۱۰ سال یکبار تمدید شود ضمناً مهلت ۶ ماهه نیز برای تمدید وجود دارد و اگر هر ۱۰ سال تمدید نشود و شخص ثالثی آنرا مجدداً به ثبت برساند صاحب علامت حقی نسبت به علامت قدیم خود ندارد.  ثبت برند علامت
  7. برخلاف صلاحیت مراجع ثبتی مانند دفتر املاک و دفتر ثبت شرکتها که فقط صالح به ثبت املاک یا شرکتها در حوزه ثبتی خود می­باشند ثبت علامت تجاری و اختراع و طرح صنعتی در سراسر کشور فقط در تهران انجام می­شود و به دعاوی مدنی و حقوقی ناشی از امور مذکور فقط دادگاه عمومی حقوقی تهران رسیدگی می­کند و به امور کیفری نیز (مواد ۶۰ و ۶۱ قانون مذکور) فقط دادگاههای کیفری دو تهران رسیدگی می­کنند.  ثبت برند علامت
  8. اعتراضات به آراء کیمسیون ماده ۱۷۰ آئین­نامه طبق ماده ۱۷۲ در دادگاه عمومی حقوقی تهران با تقدیم دادخواست بطرفیت اداره مالکیت صنعتی واشخاص ذی­نفع دیگر با سپردن ودیعه در صندوق دادگستری انجام می­شود.        ثبت برند علامت
  9. انتقالات حق مالکیت یا اعراض از حق مالکیت نسبت به علامتها و طرحهای صنعتی یا اختراع به موجب سند رسمی بعمل می­آید. (ماده ۱۷۸ آئین­نامه)که بعداز انتقال رسمی باید درسایت اداره علائم تجاری نیزمدارک ارسال شود وگواهی ثبت علامت جدیدبه نام منتقل الیه اخذشود. درعلائم تجاری وطرحهای صنعتی باتوجه به طبقه بندی کالاها وثبت علامت درطبقه مورد نظر کالاباید مشخص شود لذا امکان ثبت یک علامت برای طبقات مختلف توسط مالکین متعددوجودداردمگر برند معروفی باشد مانند کوکاکولا وسینگر وغیره که مورد ایراد تشابه علامت توسط اداره مالکیت میشود هرچند طبقات مورد تقاضا ثبت متفاوت بامالکین متعددباشدهمچنین مالک میتواند علامت خودرابرای تمام طبقات ثبت کندکه این موجب حق الثبت اضافی خواهدشد.  ثبت برند علامت
  10. امکان ثبت بین­المللی علائم تجاری بعد از ثبت داخلی در ایران طبق پروتکل و موافقتنامه مادر ید نیزوجود دارد.

رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی