ثبت افزایش سرمایه درشرکتهای بامسئولیت محدودثبت افزایش سرمایه به صرف اقرار شرکا درصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مبنی برواریز وجه به صندوق شرکت ودریافت آن توسط شرکت انجام میشود ونیازی به واریز وجه دربانک یاهرمرجع قانونی دیگر ندارد واگر جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه شرکا باشد نیاز به اگهی دعوت درروزنامه کثیرالانتشار ندارد ولی اگر جلسه اکثریت باشد حضور اکثریت عددی شرکا که دارای سه چهارم سرمایه شرکت نیز باشنددرجلسه مجمع عمومی فوق العاده الزامیست واگهی دعوت درهرروزنامه کثیرالانتشاری امکان دارد ولی بارعایت مواد اساسنامه شرکت حداقل رعایت فاصله زمانی ده روز از تاریخ نشرآگهی دعوت درروزنامه تاجلسه مجمع عمومی فوق العاده الزامیست ودرمتن آگهی دعوت باید تاریخ مجمع وساعت آن ودستورجلسه ومقام دعوت از شرکا قید شده باشد. شرکتهای سهامی عام وخاص ثبت افزایش سرمایه را میتوان از طریق صدور سهام جدید ویابالابردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد که افزایش سرمایه از طریق تادیه مبلغ اسمی سهام جدید یاباید با پرداخت مبلغ اسمی سهام به نقد دربانک انجام شود که معمولا این روش حاکی از وضع خوب مالی شرکت است ویا افزایش سرمایه باتبدیل مطالبات نقدی حال شده بستانکاران واشخاص ثالث یا سهامداران به سهام جدیدانجام میشود که دراین حالت معمولا شرکت وضع مالی خوبی ندارد وبه جای دادن وجوه به اشخاص بستانکار شرکت به آنها سهام میدهد دراینجا بستانکاران میتوانند دادخواست ورشکستگی شرکت را به دادگاه حقوقی محل شرکت تقدیم کنند ویا تادیه مبلغ اسمی سهام جدید از طریق انتقال سود تقسیم نشده یااندوخته یاعواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت انجام خواهد شد که اندوخته شامل اندوخته اختیاری است نه اندوخته قانونی شرکت که اندوخته قانونی شرکت معادل یک بیستم سرمایه شرکت است همچنین تادیه مبلغ اسمی سهام جدید از طریق تبدیل اوراق مشارکت یاقرضه به سهام نیز امکان دارد دراین حالت بازهم حاکی از وضع خوب مالی شرکت نیست . درشرکتها سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیرنقد نیز مجاز است که باجلب نظر کارشناس ارزیابی ونظر کارشناس ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده خواهد شدانتقال اندوخته قانونی به سرمایه نیز ممنوع است درثبت افزایش سرمایه باید کلیه سهامداران موافقت خودرا باثبت افزایش سرمایه ضمن امضا درذیل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده اعلام کرده باشند وسرمایه تعهدی شرکت نیز باید قبلا تادیه شده باشد که مطلب اخیر بااقرار هیئت مدیره یا سهامداران درصورتجلسه محقق خواهدشد. مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره وپس از قرائت گزارش بازرس قانونی در تایید گزارش هیئت مدیره درمورد لزوم افزایش سرمایه افزایش سرمایه را تصویب خواهد نمودلذا برای سال مالی که ثبت افزایش سرمایه محقق میشود شرکت باید بازرس قانونی را با مجمع عادی تمدید نموده باشد البته مجمع عمومی فوق العاده میتواند شرایط فروش سهام جدید وتادیه قیمت آن را تعیین ویااختیارآن را به هیئت مدیره واگذار کند که دراینصورت هیئت مدیره باید ظرف پنج سال آنرا عملی کندوصورتجلسه هیئت مدیره شرکت مبنی بر افزایش سرمایه باید ظرف یکماه از تاریخ جلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد والا موجب رد پذیرش خواهد شد همچنین به همراه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده یا هیئت مدیره باید دونسخه اظهارنامه افزایش سرمایه شرکت سهامی نیز به امضا هیئت مدیره شرکت برسد. تا قبل از ثبت وآگهی ثبت افزایش سرمایه توقیف سهام وسرمایه افزایش یافته ممنوع است وسرمایه شرکت چنانچه واریز نقدی انجام شده باشد درنزد بانک قابل برداشت نیست .اگر جلسه با حضور کلیه سهامداران باشد نیاز به آگهی دعوت ندارد ولی اگر جلسه اکثریت باشد بار اول باحضور بیش از نصف سهام کل وبار دوم باحضور بیش از ثلث سهامداران در جلسه الزامیست دراین حالت ثبت افزایش سرمایه نباید برای غایبین ایجاد تعهد کند وثبت افزایش سرمایه ازطریق بالابردن ارزش اسمی سهام امکان ندارد مگر با صدور سهام جدید ثبت افزایش سرمایه انجام شود ودراین حالت متعهدین همان حاضرین در مجمع عمومی فوق العاده هستند .رعایت فاصله زمانی حداقل ۱۰ روز وحداکثر ۴۰ روز بین تاریخ انتشار آگهی دعوت درروزنامه کثیرالانتشار شرکت تاتاریخ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده الزامیست .حق تقدم خریداری سهام توسط سهامداران قدیم بارعایت شرایط مندرج درلایحه اصلاحی قانون تجارت امکان دارد.