ثبت افزایش سرمایه ثبت تغییرات 

ثبت افزایش سرمایه ثبت تغییرات درشرکتهای مسئولیت محدود بدون واریز وجه وصرفا از طریق اقرار شرکا به واریز وجوه درنزد صندوق شرکت یا از طریق ورود شریک جدید بوده وصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده جهت اصلاح مواد اساسنامه وثبت افزایش سرمایه مورد نیاز است حضور کلیه شرکا یا اکثریت عددی شرکا که دارای سه چهارم سرمایه شرکت میباشند درجلسه الزامی بوده ودرغیراینصورت صورتجلسه قابل ثبت نخواهد بود امادرمورد شرکتهای سهامی ثبت افزایش سرمایه یا از محل واریز نقدی یا ثبت افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران وبستانکاران از شرکت یا ثبت افزایش سرمایه از طریق سودانباشته وتقسیم نشده بوده که مجمع عمومی فوق العاده ضمن گزارش بازرس درتایید گزارش هیات مدیره مبنی بر لزوم ثبت افزایش سرمایه آن را تصویب خواهدکرد درثبت افزایش سرمایه باید اظهارنامه افزایش سرمایه ضمیمه صورتجلسات گردد.لیست سهامداران قبل وبعداز افزایش سرمایه وگزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی فوق العاده لیست سهامداران مورد تایید بازرس در افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران وصدورسهام جدید درقبال مطالبات خوداز شرکت صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده بدون نیاز به صورتجلسه هیات مدیره یا درصورت واگذاری اختیار به هیات مدیره باید ظرف پنج سال عملی گردد وزمان ارائه صورتجلسه هیات مدیره یکاه از تاریخ برگزاری به اداره ثبت شرکتها بافرض وجود بازرس درسال مالی واگر از محل واریز نقدی باشد باید قبض ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.صورتجلسات شرکتهای سهامی خاص محدودیت تاریخ درارائه به ثبت شرکتها ندارد ولی شرکتها بامسئولیت محدود باید ظرف یکماه به اداره ثبت شرکتها صورتجلسات را ارائه دهند هرچند سامانه ثبت شرکتها درصورت عدم ارسال مدارک ظرف یکماه ازتاریخ پذیرش نهایی آن راردخواهدکرد.وکالت امورثبت شرکتها شامل ثبت تاسیس شرکتها ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت مسئولیت محدود ثبت موسسات ثبت تغییرات ثبت برند ثبت صورتجلسات ثبت علامت ثبت علائم ثبت کاهش سرمایه ثبت علائم تجاری ثبت اضافه کالا وطبقات علامت ثبت تمدید علامت ثبت طرح صنعتی ثبت شرکتها ثبت انحلال شرکتهاامور ثبتی ثبت شرکتها ثبت صورتجلسات شرکتهاموسسات غیرتجاری انحلال شرکتهاثبت مجامع عمومی فوق العاده وعادی بطور فوق العاده ثبت علامت ثبت برند ثبت افزایش سرمایه ثبت تغییرات شرکتها