ثبتی علائم تجاری

اجرای مفاد اسناد رسمی

برای اسناد زیر می­توان اجرائیه ثبتی تقاضا نمود….(دربخش مربوط کلیک کنید)

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

طبق ماده ۱ و۲ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ فقط ساختمانهای احداثی بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشاء تصرفات متصرفان آنها قانونی است …(دربخش مربوط کلیک کنید)

شکایت از اجرای اسناد

  1. شکایت از دستور اجرای سند رسمی یا شکایت از صدور اجرائیه ثبتی که شاکی آنرا خلاف قانون می­داند با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی محلی که دستور اجرا …( شرح دربخش مربوط کلیک کنید)

 

افراز ملک مشاع وتفکیک ملک وتقسیم مال مشترک

تفاوت افرازوتفکیک وتقسیم….(دربخش مربوط کلیک کنید)                                                                                                                                   امورثبت شرکتها تاسیس شرکتهای سهامی ومحدود وموسسات غیرتجاری و     ثبت وتنظیم کلیه صورتجلسات بانصاب اکثریت یا صددرصدسهامداران اعم از عادی وفوق العاده وهیات مدیره وافزایش سرمایه شرکتهای سهامی مطابق واریزنقدی یا لیست مطالبات نقدی حال شده وبدون واریز نقدی و افزایش سرمایه شرکتهای مسئولیت محدود وکاهش سرمایه شرکتهای سهامی ومحدود آگهی دعوت از سهامداران وبستانکاران وختم تصفیه وانحلال شرکتهای سهامی ومحدود        و       ثبت علائم تجاری واسم تجارتی کالا وثبت طرحهای صنعتی وثبت اختراعات وشرکت درکمیسیون ماده ۱۷۰ آئین نامه قانون ثبت علائم تجاری وطرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ اعتراض به آراء کمیسیون دردادگاه ودفاع دربرابر اعتراضات ثالث ……(دربخش تجاری کلیک کنید) ثبتی علائم تجاری  ثبت وتمدیدعلائم تجاری  ثبت اضافه کالا وطبقات علامت  ابطال گواهی ثبت علامت  ثبتی علائم تجاری  وکیل پایه یک دادگستری  وکیل دادگستری وکیل حقوقی  وکیل ثبتی وکیل خانواده  وکیل کیفری  ثبت علامت  ثبت علائم  ثبت طرح صنعتی  ثبتی علائم تجاری  وکیل پایه یک  وکیل تهران  وکیل  وکالت  اسناد تجاری  ثبتی علائم تجاری  وکالت دادگستری افراز تفکیک ثبت  مالکیت مشاعی  الزامات قراردادی  الزامات غیر قراردادی  الزامات خارج قرارداد  ابطال رای داور  تمدید علائم تجاری   اعتبار علامت  گواهی ثبت علامت  ثبت شرکتها ثبت تغییرات ثبت علائم ثبت برند ثبت صورتجلسات ثبتی ثبت طرح صنعتی  وکیل ثبتی     رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی