تجویز ازدواج مجدد:

تجویز ازدواج مجدد اگر زوج دادخواست الزام به تمکین علیه زوجه خود بدهد و زوجه از تمکین امتناع کند زوج می­تواند بعد از صدور حکم قطعی در الزام به تمکین واستنکاف زوجه ازتمکین درمرحله اجرای احکام یا اقرار زوجه به عدم تمایل به تمکین دادخواست تجویز ازدواج مجدد تقدیم دادگاه کند و دادگاه می­تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد بدهدوبواسطه عدم تمکین زوجه حق مطالبه نفقه نخواهدداشت واگر تجویز ازدواج مجدد با نظر ورای دادگاه باشد زوجه نمیتواند بواسطه ازدواج مجدد زوج از دادگاه درخواست طلاق کندوطبق شرایط ضمن عقد نکاح مندرج درعقدنامه نیز زوجه نمیتواند از شرط مذکور استفاده واز دادگاه درخواست طلاق کند.اثر سقوط نفقه نسبت به اینده بوده وبه نفقه ایام گذشته زوجه اثری نداردمعمولا دادخواست الزام به تمکین دعوای تقابل در مطالبه نفقه توسط زوجه است زیرا زوجه که در منزل مشترک سکونت ندارد اماره بر نشوز زوجه بوده وزوج میتواند بواسطه عدم تمکین وناشزه بودن زوجه نفقه زوجه را نپردازد. به هرحال زوجه هم میتواند نفقه شامل مسکن وآذوقه والبسه وهزینه درمان وامثالهم  را از زوج مطالبه کند نفقه زوجه با جلب نظر کارشناس تعیین وزوج مکلف به پرداخت است ودرصورت امتناع زوج  از پرداخت نفقه زوجه میتواند دادخواست طلاق تقدیم دادگاه کند وازجنبه کیفری نیز مشمول ترک انفاق خواهدبود.مطالبه نفقه و دعاوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ومطالبه مهریه واسترداد جهیزیه یا استرداد طلاوجواهرات که ضمن عقد به زوجه داده میشودمالی بوده وتقریبا باقی دعاوی امور خانواده نظیر طلاق توافقی وطلاق بدرخواست زوجه وصدور گواهی عدم امکان سازش و فسخ نکاح دعاوی غیرمالی هستند .پذیرش وکالت درامور خانواده  وکیل دعاوی خانواده  طلاق توافقی طلاق بدرخواست زوجه صدور گواهی عدم امکان سازش مطالبه مهریه  مطالبه نفقه  حضانت  ملاقات فرزند  اثبات نسب  اثبات زوجیت  طلاق به درخواست زوجه طلاق توافقی طلاق خلع  طلاق مبارات  طلاق رجعی  ثبت طلاق نشوز  عدم تمکین  فسخ نکاح  حقوق مالی زوجه  اجرت المثل ایام زوجیت  انحلال نکاح  الزام به تمکین  تجویز ازدواج مجدد