امور ثبت شرکتها طبق قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ حداقل سرمایه برای ثبت شرکتها بامسئولیت محدود مشخص نگردیده ولی برای ثبت شرکتها بامسئولیت محدود حداقل دونفر شریک بامیزان حداقل یک میلیون ریال سرمایه اسمی شرکت برای ثبت لازم است که شرکا شرکت باید کپی شناسنامه وکارت ملی خودرا برابراصل نموده وبااخذگواهی عدم سوءپیشینه کیفری توسط مدیران شرکت بدوا ادرس شرکت ومشخصات سرمایه شرکت وموضوع شرکت ومیزان سهم الشرکه شرکا ومدیران شرکت از طریق سیستم سامانه ثبت شرکتها پذیرش اینترنتی شده وبعداز تایید نام شرکت توسط  ثبت شرکتها مدارک مورد نیاز ازطریق پست به ثبت شرکتها ارسال شود.اگر امور ثبت شرکتها توسط وکیل دادگستری انجام میشودباید وکالتنامه وکیل ضمیمه مدارک ارسال گردد. درمورد ثبت شرکت سهامی خاص طبق لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ حداقل سرمایه شرکت یک میلیون ریال وحداقل سه نفر سهامدار شرکت نیاز خواهدبودکه هیئت مدیره شرکت ودارندگان حق امضا و نشانی شرکت و موضوع شرکت ازطریق سامانه اداره ثبت  پذیرش شده وبعد مدارک کپی شناسنامه وکارت ملی سهامداران شرکت برابراصل شده با وکالتنامه وکیل دادگستری وگواهی عدم سوء پیشینه کیفری مدیران شرکت وبعداز تایید نام شرکت و واریز ۳۵ درصد سرمایه شرکت باید به  اداره ثبت جهت امور ثبت شرکتها ارسال شود درشرکتهای سهامی خاص وعام دونفربازرس اصلی وعلی البدل نیز که از بستگان مدیران شرکت نباید باشند بارعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید تعیین شوند وگواهی عدم سوءپیشینه آنها نیز باید به اداره ثبت  ارسال شوداقرارو تعهد مدیران وبازرسان ومدیرعامل مبنی برعدم سوء پیشینه کیفری وعدم مشمول ماده ۱۴۱ قانون اساسی ومواد ۱۴۷ و۱۲۶ و۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت وقانون تجارت باید ضمن صورتجلسات مجمع موسس وهیات مدیره به اداره ثبت ارسال گردد .درمورد امور ثبت شرکتها سهامی عام حداقل سرمایه ثبتی پنج میلیون ریال باید باشدواقراروتعهد مدیران مانند ثبت شرکت محدود وسهامی خاص است ضمانت اجرای تعهد خلاف واقع مدیران طرح دعوا نزد دادگاه وانحلال یا ابطال شرکت میتواند باشد سهامداران وشرکا درشرکت نیاز به اقرار نامه ندارند ولی اخذ گواهی عدم سوء پیشینه مدیران وبازرسان جهت تاسیس الزامی است . بعد از ارسال وتعیین نام شرکت اظهارنامه واساسنامه وصورتجلسات باید پرینت اخذ گردد وبعداز امضا فیزیک مدارک نیز به  اداره ثبت شرکتها جهت امور ثبت شرکتها ارسال گردد.وکالت امور تجاری ثبت شرکتها ثبت علائم تجاری ثبت تغییرات شرکتها ثبت طرح صنعتی تمدید ثبت علامت ثبت اضافه کالا وطبقات علامت  ورشکستگی شرکتها وتجار  حمل ونقل  انبار رسید بارنامه  مطالبه وجه وخسارت  دعاوی چک وسفته وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی رامین مهرآسا