الزامات غیر قراردادی  : 

الزامات غیرقراردادی یاداراشدن غیر عادلانه یاالزامات خارج قراردادها آنستکه بدون جهات قانونی یا قراردادی از داراشدن افراد به زیان افراد دیگر جلوگیری بعمل آید یا بدون مبنای قانونی یا قراردادی بر دارایی افراد بصورت غیر عادلانه افزوده شود و این افزایش موجب زیان اشخاص دیگر شود و با فردی از خدمت دیگری بهره ببرد بدون آنکه اجرت او را بپردازد و در این حالت دارا شده ملزم به رد عین یا مثل مالی که از این طریق بدست آورده  به زیان دیده خواهدشد و یا اجرت عمل او را بپردازد قانون مدنی اصل دارا شدن غیر عادلانه را در باب الزامات غیر قراردادی در مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۳۶ و ۳۳۷ آورده است.

ارکان الزامات غیر قراردادی  الف: داراشدن به زیان طرف دیگر ب: دارا شدن یک طرف و زیان دیدن طرف دیگر هر دو از یک واقعه یا عمل واحد باشد یعنی رابطه علیت مستقیم و واحد بطور همزمان موجب داراشدن و زیان دیدن شده باشد یا بعبارت دیگر داراشدن اثر مستقیم زیان مالی طرف دیگر باشد. ج- داراشدن جهت قانونی نداشته و غیر عادلانه باشد منظور از غیر عادلانه بودن آنکه داراشدن مخالف موازین حقوقی و بی­جهت قانونی و نامشروع باشد پس اگر منشاء قانونی و مشروع از قبیل قرارداد و یا قاعده قانونی و عرفی برای داراشدن موجود باشد نمی­توان داراشدن را غیر عادلانه وداخل درالزامات غیر قراردادی  بدانیم ضمناً منظور از غیر عادلانه این نیست که برخلاف انصاف باشد پس گران­فروشی هر چند عمل او خلاف انصاف است نمی­توان علیه او بعنوان داراشدن غیر عادلانه اقامه دعوی نمود. د- هیچگونه مبنای قراردادی یا طریقه دیگر برای جبران خسارت زیان دیده وجود نداشته باشد پس مدعی نمی­تواند بعلت اینکه قسمتی از مفاد قرارداد برای او مناسب نیست از اقامه دعوی با استناد قرارداد صرفنظر کرده و دعوای خود را بر اساس اصل داراشدن غیر عادلانه والزامات غیر قراردادی مطرح کند. داراشدن غیر عادلانه و نظریه هایی از قبیل استحقاق، شبه عقد و قرارداد ضمنی یا فرضی بعنوان راه­ حلهای حقوقی جهت احقاق حق شخص زیان دیده است مقررات  قانون مدنی در وقایع حقوقی غصب اتلاف تسبیب استیفا ونیز قانون مسئولیت مدنی راه­ حلهای حقوقی در اثبات مسئولیت مالی میتواند باشد.