افراز ملک مشاع  افراز ملک مشاع با تفکیک ملک وتقسیم مال مشترک متفاوت است

تفاوت افرازوتفکیک وتقسیم

تقسیم مال غیر منقول(ملک) مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان یا جداکردن سهم مشاع شرکاء را افراز می­گوییم. اما تفکیک یعنی تقسیم مال غیر منقول (ملک) به قطعات کوچکتر مثلاً تقسیم زمین ۲۰۰۰ متری به قطعات ۲۰۰ متری و تقسیم معنای عام­تری دارد و تقسیم شامل افراز و تفکیک و غیر آن میباشدمثلاهرگاه فردی فوت کندترکه اوبین وراث مشاعاتقسیم میشود پس درتفکیک لازم نیست ملک غیرمنقول الزاماً مشاع باشد اما در افراز الزاماً ملک باید مشاع باشد از طرف دیگر اگر ملک مشترک و مشاعی تفکیک شود حالت مشاع آن باقی می­ماند اما در افراز ملک مشاع  از حالت مشاع خارج می­شود و نیز در افراز ملک مشاع طبق سهام شرکاء تقسیم می­شود اما در تفکیک ملک مشاعی معمولاً تفکیک طبق میزان مالکیت شرکاء انجام نمی­شود.

  1. اگر بین شرکاء در صحت افراز اختلاف شود تعیین تکلیف آن با دادگاه است اما تفکیک چون جداکردن سهام شرکا نیست در صورت اختلاف در صحت تفکیک همواره در صلاحیت اداره ثبت املاک می­باشد.
  2. مرجع تفکیک اداره ثبت محل وقوع ملک است و هزینه تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز می­باشد.
  3. مرجع درخواست افرازملک مشاع  اگر جریان ثبتی ملک خاتمه یافته اداره ثبت محل وقوع ملک است و تصمیم اداره ثبت قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل ملک است و اگر جریان ثبتی ملک ختم نشده دادخواست الزام به  افراز باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم گردد همچنین طبق رأی وحدت رویه ۵۹/۲۹ اگر جریان ثبتی ختم شده ولی بین مالکین محجور صغیر یا مجنون باشد مرجع درخواست افراز دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.
  4. داشتن سند مالکیت بیانگر ختم عملیات ثبتی بوده و باید درخواست افراز از اداره ثبت محل بشود.
  5. هزینه افراز و تفکیک مانند یکدیگردر اداره ثبت محاسبه می­شود.دعوای دستور فروش ملک مشاع توسط مالکین مشاعی علیه دیگران مطرح وباید گواهی عدم افراز قبلا از ثبت اخذ گردد درغیراینصورت دعوا رد خواهدشد دعوای مذکور غیرمالی ودستور قابل تجدیدنظر خواهی نبوده ورای صادره قطعی است .