اعتراض ثالث دعوی اعتراض ثالث باید بطرفیت محکوم له ومحکوم علیه دعوی اصلی اقامه شود یعنی خواهان دعوی معترض ثالث بوده وخواندگان محکوم له ومحکوم علیه دعوی اصلی منتهی به صدور حکم قطعی خواهند بود والا باایراد خواندگان دعوی معترض ثالث طبق ماده ۸۴ قانون ائین دادرسی مدنی رد خواهد شد هرچند خواندگان میتوانند علاوه برایراد مذکور درماهیت دعوی نیز وارد شده واز خود دفاع نمایند.همچنین دادخواست معترض ثالث باید به دادگاهی که رای قطعی را صادرنموده تقدیم شود مثلا اگر دعوی دردادگاه بدوی رسیدگی شده ورای صادره آن بواسطه عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته باشد دادخواست معترض ثالث باید به همان دادگاه بدوی تقدیم شود لیکن اگر رای بدوی بواسطه تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر قطعی شود دادخواست اعتراض ثالث باید به همان دادگاه تجدیدنظر تقدیم گرددنکات. ۱ . دادگاه دراین دعوی باید احراز کند که معترض ثالث دردعوی اصلی بعنوان اصحاب دعوی دخالت داشته یانه وایا به حقوق معترض ثالث خللی وارد شده یانه واگردادگاه اعتراض ثالث راوارد بداند آن قسمت حکم که به زیان ثالث است را فسخ مینماید ودرغیراینصورت تمام رای را فسخ میکند . ۲ . درمورد احکام غیرقطعی معترض ثالث حق اعتراض وتجدیدنظرخواهی از آنراندارد مگربعداز قطعیت رای بتواند اعتراض کند یا درصورت اعتراض وتجدیدنظرخواهی اصحاب دعوی بعنوان وارد ثالث طرح دعوی کند . ۳ . اعتراض ثالث باید درشعبه ایی که حکم قطعی راصادرنموده رسیدگی شود وقاضی صادرکننده حکم قطعی دراین مرحله نمیتواند اعلام رد کند زیرا رسیدگی قبل قاضی طبق ماده ۹۱ قانون ادم ازموارد رد نیست . ۴ . اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است وبعداز اجرای حکم نیز درصورتی معترض ثالث میتواند طرح دعوی کند که حقوق متصوره معترض ثالث موجود بوده وبا اجرای رای حقوق وی از بین نرفته باشد. ۵. معترض ثالث میتواند درخواست تاخیر عملیات اجرائی رای قطعی راتا رسیدگی وصدور حکم قطعی اعتراض ثالث مطرح نموده واگرمدعی باشد که رای صادره اشتباه اجرا شده وموجب ضرر وی شده (مانند دوملک مجاور هم)بازهم باید دادخواست اعتراض ثالث به عملیات اجرائی موضوع مواد ۱۴۶و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تقدیم کند ۶. ضمن دعوی مذکور نمیتوان دعاوی دیگری مطرح نمود ودعوی فقط درحدود اعتراض به رای صادره قابل طرح خواهدبود ودعاوی مرتبط با دعوی اعتراض ثالث باید بموجب دادخواست جداگانه مطرح شود ودادگاه دعاوی مرتبط با آنرا نیز که تواما مطرح شده همه را باهم رسیدگی خواهدنمود.