اظهارنامه قضایی موارد الزامی ارسال اظهارنامه قضایی:درموارد زیر ارسال اظهارنامه قضایی قبل از طرح دعوا وتقدیم دادخواست الزامی است…

  1. مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی درتعیین داور طرفین  و ۱۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی دردعاوی تصرف شامل  تصرف عدوانی ممانعت از حق ومزاحمت  اموال غیرمنقولدرمواد ۱۳و ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجرمصوب ۱۳۵۶حق کسب پیشه تجارت
  2. ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها مصوب سال ۱۳۴۳ اصلاحی آن ۱۳۵۹
  3. ماده ۹ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷
  4. مواد ۱۲۹ و ۲۸۴ و ۲۸۵ و ۳۷۲ و ۵۶۹ قانون تجارت  مصوب ۱۳۱۱
  5. مواد ۲۴۶ و ۲۴۷ و ۲۹۷ و ۲۹۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ شرکتهای سهامی خاص وعام
  6. مواد ۴۲ و ۴۳ و ۱۱۶ قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۱۳۱۰
  7. قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ مبنی بر تکلیف مالک در انتقال مال

هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خودرا بوسیله اظهارنامه قضایی از دیگری مطالبه کند بشرطی که موعد مطالبه رسیده باشد وهرکس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات وتعهدات خودبادیگری دارد وبطوررسمی به او برساند ضمن اظهارنامه قضایی به طرف ابلاغ نماید اظهارنامه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال وتوسط اداره ابلاغ به طرف ابلاغ میشود و با اخذ گواهی ابلاغ قابل استناد خواهد بود وبدون اخذ گواهی ابلاغ از دفتر خدمات الکترونیک قضایی اظهارنامه قضایی  قابل استناد نیست  موارد الزامی ارسال اظهارنامه همان موارد مذکور فوق است. وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی رامین مهرآسا