اظهارنامه قضایی موارد الزامی ارسال اظهارنامه قضایی:

  1. مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ ق آ د م و ۱۷۱ ق. آ.د.م در تصرف عدوانی
  2. مواد ۱۳و ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶
  3. ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها سال ۴۳ اصلاحی ۵۹
  4. ماده ۹ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷
  5. مواد ۱۲۹ و ۲۸۴ و ۲۸۵ و ۳۷۲ و ۵۶۹ قانون تجارت ۱۳۱۱
  6. مواد ۲۴۶ و ۲۴۷ و ۲۹۷ و ۲۹۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷
  7. مواد ۴۲ و ۴۳ و ۱۱۶ قانون ثبت اسنادواملاک ۱۳۱۰
  8. قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ مبنی بر تکلیف مالک در انتقال مال