اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل ایام زوجیت طبق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی زوجه می­تواند اجرت­ المثل کارهایی را که شرعاً و قانونی بر عهده او نبوده و طبق دستور زوج آنها را انجام داده را مطالبه کند و اصل نیز بر عدم تبرع است درواقع زوجه بابت کار درمنزل مشترک حتی اگر زوجه کامند نیز باشد مستحق دریافت اجرت کارهایی است که درمنزل مشترک انجام میداده واین ربطی به اشتغال زوجه ندارد لیکن زن باید دستور زوج را اثبات کند تا مستحق دریافت اجرت ­المثل ایام زوجیت باشد هرچند باوصول دادخواست این دعوا نباید به باراثبات ادعا توجهی شود زیرا اصل بر عدم تبرع است  وبا تقدیم دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت باجلب نظر کارشناس سالیانه موردحکم قرار میگیرد اجرت المثل نیزسالیانه باتعیین دادگاه توسط کارشناس دادگستری تعیین میشود چنانچه طلاق بدرخواست زوج باشد دادگاه باید حقوق مالی زوجه را درحکم لحاظ کند از جمله اجرت المثل ایام  زوجیت زندگی مشترک را باجلب نظرکارشناس درحکم تعیین کند ویا درغیراینصورت  دادگاه میتواند نحله تعیین کندولی اگر طلاق به درخواست زوجه باشد وزوجه عسروحرج داشته یاوکالت درطلاق داشته باشد زوجه مختاراست درمطالبه اجرت المثل ایام زوجیت وسایر حقوق مالی مانند نفقه مهریه که دادگاه باصدور حکم به طلاق درمورد حقوق مالی زوجه نیز اظهارنظر میکند ولی زوجه درصورتی که خواهان مهریه ونفقه باشدباید بموجب دادخواست جداگانه حقوق مالی خود مانند نفقه ومهریه واجرت المثل ایام زوجیت را نیز مطالبه کند که هر دعوا سیرخودرا خواهد رفت وخواسته طلاق مانع طرح سایر دعاوی مالی نیست حتی زوجه میتواند بعداز ثبت واقعه طلاق برای مطالبه سایر حقوق مالی خود دادخواست دهد . وکالت دعاوی خانواده وکیل خانواده طلاق مهریه نفقه حضانت اطفال ملاقات فرزند دستورموقت تامین خواسته توقیف اموال منقول وغیرمنقول طلاق به درخواست زوجه طلاق توافقی صدورگواهی عدم امکان سازش اثبات نسب اثبات زوجیت فسخ نکاح شروط عقدنامه عقددائم انحلال نکاح تمکین تجویز ازدواج مجدد عدم تمکین نشوز اسقاط نفقه بذل ورجوع از بذل مهریه طلاق خلع طلاق مبارات طلاق رجعی عده ایام عده اجرت المثل ایام زوجیت  استردادجهیزیه استردادهدایا هبه اموال نامزدی ثبت طلاق خلع مبارات وکالت درطلاق  فسخ نکاح اجرت المثل ایام زوجیت نفقه زوجه نفقه فرزندان حضانت  حقوق مالی زوجه مستثنیات دین حقوقی خانواده