اجرای اسناد رسمی:

اجرای اسناد رسمی

برای اسناد زیر می­توان اجرائیه ثبتی تقاضا نمود(از اجرای اسنادرسمی ثبت یا دفترخانه مربوطه)

اسناد رسمی نسبت به دیون و سایر منقولات- اسناد رسمی نسبت به املاک ثبت شده- اسناد رسمی نسبت به وثیقه و اجاره- مهریه در سند ازدواج- تعهدات ضمن ثبت ازدواج و طلاق یا رجوع- چک که طبق قانون  در حکم سند لازم­ الاجراست- اظهارنامه ابلاغ شده موضوع ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها  اجرای اسناد رسمی

اجرای اسناد رسمی سند لازم­ الاجرا سندی است که بدون مراجعه به دادگاه و بدون نیاز به حکم دادگاه می­توان برای آن تقاضای اجرائیه نمود و اجرائیه صادر کرد مانند مهریه سند نکاح .. بعضی از اسناد رسمی نیستند ولی به حکم قانون درحکم سندلازم الاجرا هستند مانندچک که برای توقیف اموال صادرکننده وفروش ومزایده آن (بارعایت مستثنیات دین موضوع ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۹۴)باید به اجرای اسنادرسمی درحوزه بانک که برگشتی راصادرنموده مراجعه کردوبعداز اخذ اجرائیه ثبتی طبق آئین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی لازم الاجرا برای وصول طلب اقدام نمود. اداره ثبت اصل چک را از متقاضی دریافت ودرصورتی که متقاضی بخواهد آنرا مسترد نماید باید نیم عشر اجرایی مبلغ چک را به ثبت بپردازد لذا اگر اموالی از صادرکننده سراغ نداریم نباید به ثبت مراجعه کرد خصوصا دعوا علیه ظهرنویسان درثبت پذیرفته نیست واجرائیه فقط علیه صادرکننده درمحل وقوع بانک محال علیه که چک را صادرنموده باید به ثبت همان منطقه مراجعه نمود درحالیکه دادگاه محل اقامت خواندگان یا محل برگشت چک صالح است هزینه دادرسی دادگاه ۳/۵ درصد مبلغ چک است وخسارات تاخیر تادیه از صادرکنندگان وظهرنویسان قابل مطالبه است امکان جلب مسئولین چک نیز دردادگاه درصورت عدم معرفی مال جهت مزایده وجود دارد ولی در اجرای ثبت چنین نیست لذا اگر اموال سراغ نداریم نباید به اجرای ثبت جهت وصول چک مراجعه نمود . اجرای اسناد رسمی  اجرای اسناد رسمی         وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی رامین مهرآسا