اثبات نسب

اثبات نسب باید به موجب دادخواست وبطرفیت پدر و مادر بعنوان خواندگان مطرح گردد والا موجب صدور قرار رد دعوی خواهان است از آثار اثبات نسب وجود برقراری رابطه توارث بوده و توارث علاوه برایجاد حقوقی برای خواهان و خواندگان برای طرفین ایجاد تکلیف نیز می­کند زیرا طرفین بااثبات نسب به شرح قانون مدنی ملزم به پرداخت نفقه نیزخواهند شد.ضمنا دعوای  نسب در خط عمودی یعنی پدربزرگ ومادربزرگ وپدرومادر واولاد واولاد اولاد هر چقدر بالا یاپایین برود صحیح است ولی اثبات نسب  علیه خط افقی یعنی خواهر وبرادر فرضی یا عمه وعمو یا خاله ودائی نیز مسموع نخواهد بود .دعوای اثبات نسب علاوه بر قابلیت تجدیدنظرخواهی قابل فرجامخواهی دردیوان عالی کشوراست از ادله دعوای نسب شهادت شهودمیتواند باشدکه وجود دوشاهد مرد الزامیست دردعاوی غیرمالی ازجمله دعوای نسب شهادت دوشاهد مرد لازم بوده وشهادت زنان پذیرفته نیست .چنانچه خواهان مدارکی دال بر تولد ارائه دهد  نسب مادری وتولد از مادر قابل اثبات است ولی نسب پدری اثبات نمیشود در دعاوی نسب ارائه شناسنامه نیزدلیل بر  نسب پدری نیست وفقط میتواند تولد طفل را از مادر به اثبات برساند دعاوی نفی ولد از سوی پدر قابل پذیرش است ودرتقابل دعوای  نسب قابل طرح ازسوی پدراست درصورت فوت پدر بنظرمیرسد دعوا علیه وراث قابلیت استماع نداردارائه گواهی DNA نیز نسب مشروع را نمیتواند اثبات کند.پذیرش وکالت دعاوی خانواده  اثبات نسب اثبات زوجیت  طلاق توافقی  طلاق بدرخواست زوجه  صدورگواهی عدم امکان سازش  مطالبه مهریه  مطالبه نفقه معوقه حضانت  ملاقات فرزند   اجرت المثل ایام زوجیت  انحلال نکاح طلاق وفسخ نکاح   استردادجهیزیه  استرداد هدایا  مطالبه مهریه  مطالبه نفقه زوجه افراد واجب النفقه  اثبات نسب  نفی ولد طلاق به درخواست زوجه عسروحرج زوجه وکالت درطلاق   شروط ضمن عقد نکاح وکالت امورکیفری خانواده  ترک انفاق  عدم ثبت واقعه نکاح  انکارزوجیت دردعوای مطالبه مهریه چنانچه اموالی از زوج جهت توقیف یافت نشود ومعسر شناخته شده باشد پیش قسط باید پرداخت گردد والا موجب جلب خوانده خواهدشد.