اثبات زوجیت 

اثبات زوجیت  در جایی مطرح میشود که رابطه زوجیت دائمی قبلا به ثبت نرسیده باشد ویا در ازدواج موقت د رموارد الزامی ثبت آن یعنی باردارشدن زوجه   یاتوافق طرفین   ویاشرط شدن درعقدموقت   ثبت نشده باشد یا خواهان مدعی اثبات زوجیت موقت باشدکه منصرف از ثبت ازدواج است ،خواهان اعم از زوج وزوجه وخوانده طرف دیگر خواهد بود لیکن چنانچه بعد از فوت هریک از زوجین باشدباید به طرفیت ورثه متوفی مطرح گردد،دلایل اثبات ادعای خواهان اسناد مانند وصیت متوفی واقرار خوانده وشهادت دومرد یایک مرد ودوزن وسایر ادله اثبات درامور مدنی(حقوقی)میتواند باشد بار اثبات زوجیت برعهده مدعی زوجیت یاخواهان است اماانکار زوجیت وعدم ثبت نکاح درعقددائم جنبه کیفری نیز دارد… همچنین درعقدموقت هرچند برفرض اثبات زوجیت زن وشوهر از یکدیگر ارث نمیبرد وزوجه واجب النفقه زوج نیست مگر شرط شده باشد ولی عدم تعیین مهر درعقدموقت موجب بطلان عقداست اما اولاد درعقدموقت از پدرومادر خودارث میبرند والزام به انفاق نیز درمورد اولاد درازدواج موقت همانند ازدواج دائمی بوده وپدرومادر همانند ازدواج دائمی باید حضانت ونفقه اولاد خودرا قبول کنند وازنظر مقررات تابع قانون مدنی است وپدروجدپدری نیز ولی قهری طفل حاصل از ازدواج موقت همانند ازدواج دائم خواهندبودو اولاد حاصل ازازدواج موقت درردیف اولادنکاح دائمی درطبقات ارث خواهندبود مثلابطورساده پسر درازدواج موقت دوبرابر دختری که حاصل ازدواج دائمی است ارث میبرد.چنانچه اثبات زوجیت بعداز فوت زوجین بطرفیت ورثه متوفی طرح گردد ومستند به شهادت شهود باشد دونفر شاهد مرد که ازدواج را مشاهده کرده باشند باید شهادت دهند وعلاوه بر شهادت دومرد سوگند خواهان نیز باتوجه به فوت طرف دیگر لازم است اگر اثبات زوجیت دائمی باشد طرف دیگرطبق قوانین ارث خواهدبرد ولی درازدواج موقت ارث منتفی است حتی اگر شرط شده باشد دراینجا شرط باطل ولی نکاح موقت صحیح است.  وکالت دعاوی خانواده  اثبات زوجیت  اثبات نسب  خانواده طلاق   طلاق بدرخواست زوجه عسروحرج زوجه وکالت درطلاق زوجه   طلاق توافقی  صدور گواهی عدم امکان سازش   مطالبه مهریه   مطالبه نفقه   حضانت فرزند مشترک   ملاقات فرزند   دستورموقت  تامین خواسته  توقیف اموال منقول وغیرمنقول   فسخ نکاح انحلال نکاح طلاق  فسخ نکاح  استردادجهیزیه   اعساراز مهریه   وکالت درطلاق   مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت