مطالبه وجه التزام

 • سه شنبه - ۲۷ آذر ۱۳۹۷
 • مطالبه وجه التزام دعاوی مطالبه وجه حتی اگر از قراردادی که موضوع آن ملک است ناشی شود دعوی منقول محسوب وخواهان میتواند درمحل اقامتگاه خوانده یا محل انعقاد قرارداد ویا محل اجرای تعهد طرح دعوا کند طرفین دعوا یا اصحاب دعوا مطالبه وجه التزام طرفین ...

  قرار منع تعقیب

 • دوشنبه - ۲۶ آذر ۱۳۹۷
 • قرار منع تعقیب طبق ماده 262 قانون آئین دادرسی کیفری بازپرس پس از پایان تحقیقات درصورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم به متهم یا وکیل وی ابلاغ میکند که برای برائت یا کشف حقیقت هراظهاری دارند بعنوان آخرین دفاع بیان کنند هرگاه متهم یا ...

  انتقال مال غیر

 • پنجشنبه - ۲۲ آذر ۱۳۹۷
 • انتقال مال غیر اعم از فروش مال غیر وانتقال مالکیت اعیان ومنافع مال غیر به سبب عقودی نظیر بیع صلح هبه اجاره یا به سبب عقود معین یا نامعین بموجب سند رسمی یاعادی میباشد هرچند وجه تمایزی باید طبق ماده 117 قانون ثبت برای آن ...

  استفاده از سند مجعول

 • چهارشنبه - ۲۱ آذر ۱۳۹۷
 • استفاده از سند مجعول استفاده از اسناد ونوشته های جعلی جرمی مستقل از جعل است واگر خود جاعل از اسناد ونوشته های جعلی استفاده کند جرائم جعل واستفاده از سند مجعول را مرتکب شده است استفاده از سند مجعول یا اشیاءمجعول با علم به مجعول ...

  اثبات وقوع بیع

 • دوشنبه - ۱۹ آذر ۱۳۹۷
 • اثبات وقوع بیع  طبق قانون مدنی با توافق طرفین درمبیع وثمن عقد بیع منعقد میگردد وبه صرف توافق طرفین بدون نیاز به نوشتن قرارداد بیع منعقد میگردد اثبات وقوع بیع دعوایی است که ملکی خریداری شده ومبایعه نامه موجودنباشد وخواهان قصد دارد با توجه به ...

  جعل وتزویر

 • شنبه - ۱۷ آذر ۱۳۹۷
 • جعل وتزویر از جرائمی است که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد ومدارک میگردد جعل به معنای ساختن یاگردانیدن است وتزویر به معنای دروغ وباطل است عنصر قانونی جرم طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است وعنصرمادی جعل وتزویر عبارتند از ساختن نوشته ...

  الزام به تحویل ملک

 • سه شنبه - ۱۳ آذر ۱۳۹۷
 • الزام به تحویل ملک طبق قانون مدنی اگر دربیع اعم از املاک شرطی ذکر نشود یابرای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن موعدی معین نشود بیع قطعی وثمن حال محسوب خواهدشد مگر برحسب عرف محل وجود شرط مورد تعهدضمنی طرفین باشد همچنین عقدبیع بایع را به ...

  دستور تخلیه

 • پنجشنبه - ۸ آذر ۱۳۹۷
 • دستور تخلیه درقراردادهای اجاره املاک مسکونی  ونیز اماکن تجاری اداری بدون حق کسب پیشه وتجارت وفاقد سرقفلی درصورت وجود شروط قانونی درقرارداداجاره که مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 میباشند مالک میتواند بدون طرح دعاوی تخلیه دردادگاه با درخواست حقوقی  دستور تخلیه  وصدور  دستور ...

  تخلیه مغازه

 • سه شنبه - ۶ آذر ۱۳۹۷
 • تخلیه مغازه  درقراردادهای اجاره املاک استیجاری که حق کسب پیشه وتجارت به آنها تعلق میگیرد وتابع قانون روابط موجر ومستاجر 1356 هستند مطابق بند 7 ماده 14 آن قانون مواردی وجود دارد که موجر میتواند بموجب دادخواست  صدور حکم  تخلیه مغازه   یا فسخ اجاره را ...

  قرارداد مشارکت درساخت

 • پنجشنبه - ۱ آذر ۱۳۹۷
 • قرارداد مشارکت درساخت  عقود نامعین است یعنی درقانون مدنی وفقه  برای قرارداد نام  تعیین نشده ومیتوان آنرا قراردادی درراستای ماده 10 قانون مدنی دانست که طرفین ضمن قرارداد مشارکت درساخت الزام به تعهداتی خواهند شد واگر ملک مفروز باشد سبب مشاعی شدن پلاک ثبتی قرارداد ...

  استرداد ثمن

 • سه شنبه - ۲۹ آبان ۱۳۹۷
 • استرداد ثمن طبق مواد 365 و366 و391 قانون مدنی چنانچه معامله ایی درمورد ملکی انجام شود ومقداری از ثمن یا تمام آن به فروشنده پرداخت گردد وبعد از پرداخت ثمن مذکور معامله فسخ یا اقاله گردد یا به جهتی ابطال یا بطلان آن از دادگاه ...

  قلع وقمع بنا

 • دوشنبه - ۲۸ آبان ۱۳۹۷
 • قلع وقمع بنا قلع وقمع بنای غیرمجاز مستند به ماده 165 قانون آئین دادرسی مدنی ومواد 313 و503 و 518 قانون مدنی اگر خوانده متصرف بدون مجوز قانونی یا قراردادی اقداماتی مانند احداث بنا کاشتن درخت درملک غیر نماید شخص ذینفع میتواند خواهان  قلع وقمع ...

  ابطال رای داور

 • پنجشنبه - ۲۴ آبان ۱۳۹۷
 • ابطال رای داور دربعضی قراردادهای املاک نظیر مشارکت درساخت وپیش فروش یا حتی مبایعه نامه و اجاره متداول است که شخص یا اشخاصی بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب میشوند که طرفین ملزم خواهند شد جهت رسیدگی به اختلافات فی مابین درخصوص قرارداد به داوران مراجعه ...

  اثبات مالکیت

 • سه شنبه - ۲۲ آبان ۱۳۹۷
 • اثبات مالکیت اثبات مالکیت ملک اگر ملکی دراداره ثبت اسنادواملاک بصورت رسمی ثبت نشده باشد و سند رسمی نیز ندارد جهت حل اختلاف درمورد مالکیت املاک ثبت نشده خواهان مدعی مالکیت باید دادخواست اثبات مالکیت تقدیم دادگاه کند مالکیت اعم از اعیان ومنافع خواهد بود ...