سوءاستفاده ازسفیدامضاء

 • چهارشنبه - ۱۷ آبان ۱۳۹۶
 • خیانت درامانت ازطریق سواستفاده از سفید مهریاسفید امضاء طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامی تعزیرات هرکس از سفید مهریاسفیدامضا که به او سپرده شده یابه هرطریق بدست آورده سواستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهدشدواضح است که اگر کسی به هرطریق سفید ...

  طلاق

 • دوشنبه - ۸ آبان ۱۳۹۶
 • عقدنکاح به فسخ یا به طلاق یابه بذل مدت درازدواج موقت یا بافوت یکی از زوجین منحل میشودوموت فرضی نیز درحکم موت حقیقی است ودراثر کافرشدن شوهر زوجه مسلمان واسلام آوردن زن کافر نیز منحل میشوددرطلاق رجعی وزمان عده آن امکان فسخ نکاح برای زوج ...

  اثبات نسب

 • چهارشنبه - ۲۶ مهر ۱۳۹۶
 • برای اثبات نسب مشروع لازم است که پدرومادر مدعی نسب زن وشوهر باشند ومادر طفل را زاییده باشد ومدعی نسب همان طفل دردوران رشداست که علیه پدرومادر خود طرح دعوا کرده باشد برای اثبات زوجیت بین زوجین با ارائه عقدنامه وشناسنامه یااقرار وشهادت شهود که ...

  مالکیت آپارتمان

 • سه شنبه - ۱۸ مهر ۱۳۹۶
 • ساخت وساز بصورت مجتمع آپارتمانی به دلیل تراکم جمعیت واستفاده از حداکثرارتفاع درکشورهای صنعتی ابتدا رایج وسپس درسایر کشورها متداول شد مالکیت قسمتهای اختصاصی شامل آن قسمت از آپارتمان است که عرفامالکین حق انتفاع ازآن رادارندودرتصرف مالک است هرچند ممکن است تصرفی با مساحت مندرج ...

  تقسیم نامه

 • چهارشنبه - ۵ مهر ۱۳۹۶
 • درتقسیم نامه برای هریک از مالکین سهمی درملک باپلاک ثبتی معین تعیین شده وخروج هریک از مالکین مشاع بدون تعیین سهم درتقسیم نامه صحیح نیست ولی چون تقسیم برتراضی کلیه مالکین مشاع انجام میگردد تعیین میزان سهم برای یکی ازمالکین منعی ندارد وبررسی تناسب سهم ...

  صورتمجلس تفکیکی ملک

 • شنبه - ۱ مهر ۱۳۹۶
 • به منظور فروش قطعات مفروزی یاصدور اسنادمالکیت قطعات مفروز یا بمنظور تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی صورتمجلس تفکیکی تنظیم میگردد که درمحدوده قانونی حریم شهرها بدوا مالک به دفترخانه مراجعه وباارائه نقشه تفکیکی مصوب شهرداری ومدرک مالکیت خود درخواست تفکیک نموده ودرروستاها نقشه تفکیکی ...

  تفکیک املاک

 • سه شنبه - ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
 • فرآیندتفکیک اراضی واملاک درمحدوده قانونی شهرهابه این صورت است که ابتدا مالک به دفترخانه مراجعه وباارائه نقشه تفکیکی مصوب شهرداری موضوع ماده 101 قانون شهرداری ومدرک مالکیت خود درخواست تفکیک را به دفترخانه میدهد ودراملاک مسکونی روستایی باید نقشه تفکیکی به تصویب بنیادمسکن نیز رسیده ...

  گالــــری