تفکیک املاک

 • سه شنبه - ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
 • تفکیک املاک یا به منظور فروش قطعات مفروزی ویا به منظور صدوراسناد مالکیت قطعات مفروز یا برای تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی انجام میشود فرآیندتفکیک اراضی واملاک درمحدوده قانونی شهرهابه این صورت است که ابتدا مالک به دفترخانه مراجعه وباارائه نقشه تفکیکی مصوب شهرداری ...

  املاک مشاع

 • دوشنبه - ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
 • ملک مشاع بین یک یاچندشریک مشترک است وهریک از شرکا به نسبت مالکیت درذرات آن ملک شریک هستند تصرفات هرشریک درصورتی که بدون اذن یاخارج حدوداذن باشد فضولی وتابع مقررات فضولی است و شریک متصرف ضامن است ولی تصرفات حقوقی مانند فروش اجاره مال مشاع ...

  الزام به تنظیم سندمشاعی

 • سه شنبه - ۷ شهریور ۱۳۹۶
 • اگر بین مالکین مشاعی تقسیم نامه مورد تایید دادگاه وجودنداشته باشد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع مسموع نخواهدبود ولازمه صدور رای دراین خصوص ارائه تقسیم نامه مورد تایید وتنفیذ دادگاه میباشد ودرصورت وجود تقسیم نامه ابتدا باید دعوای تایید تقسیم نامه ...

  تخلیه

 • دوشنبه - ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
 • قانون روابط موجر ومستاجر مضوب 1356 فقط درمورد محلهای کسب وپیشه یاتجارت که قبل از لازم الاجراشدن قانون روابط موجر ومستاجر 1376 به اجاره واگذار شده باشد قابل اجراست درسایر موارد از قبیل لایحه مستثنی شدن شهرداری تهران  درمورد واگذاری قسمتی از پارکها ومیادین واموال ...

  اجاره

 • سه شنبه - ۲۷ تیر ۱۳۹۶
 • طبق قانون موجر ومستاجر 1356 موجر درمواردحصری زیر می تواند حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کرده ودادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستورتخلیه مورد اجاره راعلیه مستاجر یامتصرف اجرا ومحل تخلیه میشود- 1-عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه یاتجارت به خودمستاجر ...

  ورشکستگی

 • یکشنبه - ۴ تیر ۱۳۹۶
 • ورشکستگی تجار وشرکتهای تجاری درنتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده دارند حاصل میشود حکم ورشکستگی تاجری که درزمان فوت درحال توقف بوده تایکسال بعداز مرگ او نیز میتوان صادرکرد.شرکتهای تجاری موضوع قانون تجارت شامل شرکتهای سهامی خاص وعام ومسئولیت محدود وتضامنی ونسبی وتعاونی هستند ...

  خیانت درامانت

 • دوشنبه - ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
 • جرم خیانت درامانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 بوده وعناصرمادی آن شامل تصاحب تلف مفقود یااستعمال اشیاامانی ویااستعمال ناروای مالی که بعنوان امانت سپرده شده وقرار براین بوده که آن مال مسترد گردد ویابه مصرف معینی برسد عنصر سپردن وجه تمایز جرم ...

  گالــــری