اجاره

 • سه شنبه - ۲۷ تیر ۱۳۹۶
 • طبق قانون موجر ومستاجر 1356 موجر درمواردحصری زیر می تواند حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کرده ودادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستورتخلیه مورد اجاره راعلیه مستاجر یامتصرف اجرا ومحل تخلیه میشود- 1-عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه یاتجارت به خودمستاجر ...

  ورشکستگی

 • یکشنبه - ۴ تیر ۱۳۹۶
 • ورشکستگی تجار وشرکتهای تجاری درنتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده دارند حاصل میشود حکم ورشکستگی تاجری که درزمان فوت درحال توقف بوده تایکسال بعداز مرگ او نیز میتوان صادرکرد.شرکتهای تجاری موضوع قانون تجارت شامل شرکتهای سهامی خاص وعام ومسئولیت محدود وتضامنی ونسبی وتعاونی هستند ...

  خیانت درامانت

 • دوشنبه - ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
 • جرم خیانت درامانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 بوده وعناصرمادی آن شامل تصاحب تلف مفقود یااستعمال اشیاامانی ویااستعمال ناروای مالی که بعنوان امانت سپرده شده وقرار براین بوده که آن مال مسترد گردد ویابه مصرف معینی برسد عنصر سپردن وجه تمایز جرم ...

  حق سرقفلی

 • یکشنبه - ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
 • طبق ماده 6قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376هرگاه مالک ملک تجاری خودرا به اجاره واگذار نماید میتواند مبلغی را بعنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند مستاجر نیز میتواند درمدت اجاره برای واگذاری حقوق خود مبلغی را از موجر یامستاجر دیگر بعنوان سرقفلی دریافت کند مگر ...

  فسخ قرارداد

 • شنبه - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • درمعاملات اصل بر صحت ولزوم قراردادهاست یعنی اگر معامله ایی انجام شود ونوع آن مشخص نباشد وفقط طرفین طبق ماده 10قانون مدنی  توافقات وتعهداتی کرده باشند بین طرفین وقائم مقام آنان لازم است وهیچ یک از طرفین نمیتواند معامله را فسخ کند مگر شرط شده ...

  جعل

 • دوشنبه - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • طبق ماده 523 تعزیرات مصادیق مادی جعل وتزویر عبارتنداز ساختن نوشته یاسند یامهر یاامضاء اشخاص خراشیدن یاتراشیدن یاقلم بردن والحاق یامحووسیاه کردن یااثبات یاتقدم وتاخر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یاالصاق نوشته به نوشته دیگر یااستفاده از مهردیگری بدون اجازه صاحب آن وفاقد عنصر ...

  کمیسیون ثبت علامت

 • دوشنبه - ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • اعتراض به رد وبه تقاضای ثبت واقامه دعوای ابطال گواهی نامه ثبت اختراع واعتراضات به رد ثبت وبه اظهارنامه ثبت طرح واقامه دعاوی ابطال گواهی نامه ثبت طرح صنعتی وهمچنین اعتراض به رد اظهارنامه ثبت علامت اعم از تشابه ثبتی یا عین علامت ثبت شده ...

  گالــــری