تصرف

 • پنجشنبه - ۲۱ دی ۱۳۹۶
 • باتوجه به ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی تصرف دراموال غیر منقول مطرح میشود  درواقع دعوای تصرف دراموال منقول مصداق ندارد وخواهان تنها میتواند دعوای مالکیت مطرح کند  دعاوی  که برای اشخاص  نسبت به اعیان اموال حاصل میشود مانند حق مالکیت اعم از اعیان ...

  سوءاستفاده ازسفیدامضاء

 • چهارشنبه - ۱۷ آبان ۱۳۹۶
 • خیانت درامانت ازطریق سواستفاده از سفید مهریاسفید امضاء طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامی تعزیرات هرکس از سفید مهریاسفیدامضا که به او سپرده شده یابه هرطریق بدست آورده سواستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهدشدواضح است که اگر کسی به هرطریق سفید ...

  طلاق

 • دوشنبه - ۸ آبان ۱۳۹۶
 • عقدنکاح به فسخ یا به طلاق یابه بذل مدت درازدواج موقت یا بافوت یکی از زوجین منحل میشودوموت فرضی نیز درحکم موت حقیقی است ودراثر کافرشدن شوهر زوجه مسلمان واسلام آوردن زن کافر نیز منحل میشوددرطلاق رجعی وزمان عده آن امکان فسخ نکاح برای زوج ...

  اثبات نسب

 • چهارشنبه - ۲۶ مهر ۱۳۹۶
 • برای اثبات نسب مشروع لازم است که پدرومادر مدعی نسب زن وشوهر باشند ومادر طفل را زاییده باشد ومدعی نسب همان طفل دردوران رشداست که علیه پدرومادر خود طرح دعوا کرده باشد برای اثبات زوجیت بین زوجین با ارائه عقدنامه وشناسنامه یااقرار وشهادت شهود که ...

  مالکیت آپارتمان

 • سه شنبه - ۱۸ مهر ۱۳۹۶
 • ساخت وساز بصورت مجتمع آپارتمانی به دلیل تراکم جمعیت واستفاده از حداکثرارتفاع درکشورهای صنعتی ابتدا رایج وسپس درسایر کشورها متداول شد مالکیت قسمتهای اختصاصی شامل آن قسمت از آپارتمان است که عرفامالکین حق انتفاع ازآن رادارندودرتصرف مالک است هرچند ممکن است تصرفی با مساحت مندرج ...

  تقسیم نامه

 • چهارشنبه - ۵ مهر ۱۳۹۶
 • درتقسیم نامه برای هریک از مالکین سهمی درملک باپلاک ثبتی معین تعیین شده وخروج هریک از مالکین مشاع بدون تعیین سهم درتقسیم نامه صحیح نیست ولی چون تقسیم برتراضی کلیه مالکین مشاع انجام میگردد تعیین میزان سهم برای یکی ازمالکین منعی ندارد وبررسی تناسب سهم ...

  صورتمجلس تفکیکی ملک

 • شنبه - ۱ مهر ۱۳۹۶
 • به منظور فروش قطعات مفروزی یاصدور اسنادمالکیت قطعات مفروز یا بمنظور تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی صورتمجلس تفکیکی تنظیم میگردد که درمحدوده قانونی حریم شهرها بدوا مالک به دفترخانه مراجعه وباارائه نقشه تفکیکی مصوب شهرداری ومدرک مالکیت خود درخواست تفکیک نموده ودرروستاها نقشه تفکیکی ...

  تفکیک املاک

 • سه شنبه - ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
 • فرآیندتفکیک اراضی واملاک درمحدوده قانونی شهرهابه این صورت است که ابتدا مالک به دفترخانه مراجعه وباارائه نقشه تفکیکی مصوب شهرداری موضوع ماده 101 قانون شهرداری ومدرک مالکیت خود درخواست تفکیک را به دفترخانه میدهد ودراملاک مسکونی روستایی باید نقشه تفکیکی به تصویب بنیادمسکن نیز رسیده ...

  املاک مشاع

 • دوشنبه - ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
 • ملک مشاع بین یک یاچندشریک مشترک است وهریک از شرکا به نسبت مالکیت درذرات آن ملک شریک هستند تصرفات هرشریک درصورتی که بدون اذن یاخارج حدوداذن باشد فضولی وتابع مقررات فضولی است و شریک متصرف ضامن است ولی تصرفات حقوقی مانند فروش اجاره مال مشاع ...

  الزام به تنظیم سندمشاعی

 • سه شنبه - ۷ شهریور ۱۳۹۶
 • اگر بین مالکین مشاعی تقسیم نامه مورد تایید دادگاه وجودنداشته باشد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع مسموع نخواهدبود ولازمه صدور رای دراین خصوص ارائه تقسیم نامه مورد تایید وتنفیذ دادگاه میباشد ودرصورت وجود تقسیم نامه ابتدا باید دعوای تایید تقسیم نامه ...

  تخلیه

 • دوشنبه - ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
 • قانون روابط موجر ومستاجر مضوب 1356 فقط درمورد محلهای کسب وپیشه یاتجارت که قبل از لازم الاجراشدن قانون روابط موجر ومستاجر 1376 به اجاره واگذار شده باشد قابل اجراست درسایر موارد از قبیل لایحه مستثنی شدن شهرداری تهران  درمورد واگذاری قسمتی از پارکها ومیادین واموال ...

  اجاره

 • سه شنبه - ۲۷ تیر ۱۳۹۶
 • طبق قانون موجر ومستاجر 1356 موجر درمواردحصری زیر می تواند حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کرده ودادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستورتخلیه مورد اجاره راعلیه مستاجر یامتصرف اجرا ومحل تخلیه میشود- 1-عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه یاتجارت به خودمستاجر ...

  ورشکستگی

 • یکشنبه - ۴ تیر ۱۳۹۶
 • ورشکستگی تجار وشرکتهای تجاری درنتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده دارند حاصل میشود حکم ورشکستگی تاجری که درزمان فوت درحال توقف بوده تایکسال بعداز مرگ او نیز میتوان صادرکرد.شرکتهای تجاری موضوع قانون تجارت شامل شرکتهای سهامی خاص وعام ومسئولیت محدود وتضامنی ونسبی وتعاونی هستند ...

  خیانت درامانت

 • دوشنبه - ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
 • جرم خیانت درامانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 بوده وعناصرمادی آن شامل تصاحب تلف مفقود یااستعمال اشیاامانی ویااستعمال ناروای مالی که بعنوان امانت سپرده شده وقرار براین بوده که آن مال مسترد گردد ویابه مصرف معینی برسد عنصر سپردن وجه تمایز جرم ...