ثبت طرح صنعتی

 • چهارشنبه - ۲۲ دی ۱۳۹۵
 • طبق ماده20 قانون ثبت طرحهای صنعتی وعلائم تجاری  سال1386 هرترکیب خطوط یارنگها وهرگونه شکل سه بعدی با خطوط رنگها یابدون آن به گونه ایی که ترکیب یاشکل یک فرآورده صنعتی یامحصول را تغییر دهد طرح صنعتی است . درطرح صنعتی ملاک شکل محصول است که ...

  چک

 • یکشنبه - ۱۹ دی ۱۳۹۵
 • چک از اسناد تجاری وعادی است که قانونگذار قدرت اجرایی اسناد رسمی را به آن داده است لذا درحکم اسنا لازم الاجرا بوده واز اجرای ثبت علیه صادر کننده میتوان درخواست اجرائیه کرد وبعداز ابلاغ اجرائیه به صادرکننده میتوان تقاضای توقیف اموال صادرکننده رانمود وبا ...

  ثبت کاهش سرمایه

 • چهارشنبه - ۱ دی ۱۳۹۵
 • کاهش سرمایه شرکتهای بامسئولیت محدود با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده وبه صرف اقرار به دریافت سهم الشرکه شرکا ازصندوق شرکت انجام میشود . صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده وعادی بطورفوق العاده وهیئت مدیره شرکتهای بامسئولیت محدود باید ظرف یکماه از تاریخ صورتجلسه به اداره ...

  املاک واراضی

 • دوشنبه - ۲۹ آذر ۱۳۹۵
 • مالکیت اعم از اعیان ومنافع و حق است مثلا صاحب سرقفلی مغازه ومستاجر ملک مسکونی مالکین منافع هستندولی مالک عین مانند مالک واحد مسکونی یا مالک ملک مغازه که معمولا همان موجر درسنداجاره است هرچندموجر میتواند مستاجر یاهمان مالک منافع نیز باشد بشرط آنکه درسند ...

  هبه

 • یکشنبه - ۱۴ شهریور ۱۳۹۵
 • هبه از عقودمعین و تملیکی است وبعداز قبض مال موهوب توسط متهب نسبت به متهب لازم ونسبت به واهب بابقای عین موهوب وشرایط قانون جائز است وعقدی است  که یک نفر مالی را مجانی به دیگری تملیک میکند تملیک کننده را واهب وطرف دیگر را ...

  ثبت علامت

 • چهارشنبه - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
 • علامت تجاری یعنی هرنشان قابل رویت که بتواند کالاها یاخدمات اشخاص حقیقی یاحقوقی را از یکدیگر تمیز دهد . نام تجاری یعنی اسم یاعنوانی که معرف ومشخص کننده شخص حقیقی یاحقوقی باشد . علامت جمعی نیز یعنی هرنشان قابل رویت که باعنوان علامت جمعی در ...

  طلاق وفسخ نکاح

 • دوشنبه - ۸ شهریور ۱۳۹۵
 • عقد نکاح به طلاق یا فسخ یا به بذل مدت درازدواج موقت منحل میشود همچنین فوت زوجین نیز موجب انحلال نکاح است. لذاعلل انحلال ازدواج دائم فوت وفسخ وطلاق است هرچند فوت وفسخ مختص نکاح دائم نبوده ودرازدواج موقت نیز موجب منحل شدن نکاح میشودولی ...

  گالــــری