استرداد وجه

 • سه شنبه - ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
 • استرداد وجه طبق ماده 265 قانون مدنی هرکس وجه یا مال به دیگری بدهد ظاهردر عدم تبرع است بنابراین اگر کسی مال یا وجه به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن  باشد میتواند  استرداد وجه  یا مال را بخواهد اما درتفسیر این ماده اختلاف بین ...

  ابطال ثبت شرکت

 • چهارشنبه - ۷ شهریور ۱۳۹۷
 • ابطال ثبت شرکت هرگاه درتشکیل شرکت مقررات قانونی رعایت نشود هرذینفع میتواند ابطال ثبت شرکت را بموجب دادخواست از دادگاه درخواست کند شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم وتسلیم شده باشد درشرکتنامه باید صراحتا ...

  ابطال ثبت صورتجلسات شرکت

 • پنجشنبه - ۱ شهریور ۱۳۹۷
 • ابطال ثبت صورتجلسات شرکت طبق ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت هرگاه مقررات قانونی درمورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یاتصمیماتی که توسط ارکان شرکت اتخاذ میگردد رعایت نشود هرذینفع اعم از سهامداران یاهیات مدیره یااشخاص ثالث متضرر میتواند حسب مورد بطلان شرکت ثبت ...

  مطالبه خسارت

 • سه شنبه - ۸ خرداد ۱۳۹۷
 • مطالبه خسارت مطالبه خسارت هرگاه درنتیجه عدم اجرای تعهدات خساراتی به متعهدله وارد شود اومیتواند به دادگاه مراجعه ودادخواست مطالبه خسارت راتقدیم وجبران خسارت را بخواهد تاخیر دراجرای تعهد خوداز مصادیق عدم اجرای تعهداست متعهدله هنگامی حق مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدرادارد که موعد ...

  فسخ معاملات

 • دوشنبه - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • فسخ معاملات به موجب اظهارنامه توسط صاحب حق فسخ معاملات به مشروط علیه اعلام شده ودادخواست تایید فسخ معاملات  باتوجه به شروط سه گانه ضمن عقدقراردادمعاملات که تخلف ازشروط مندرج ضمن معامله درسه حالت تخلف از شرط نتیجه وصفت وفعل قابل بررسی حقوقی است بایدبررسی ...

  ثبت تغییرات سرمایه

 • چهارشنبه - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • ثبت تغییرات سرمایه شرکت باصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده انجام میگردد چه ثبت افزایش سرمایه شرکت وچه ثبت کاهش سرمایه شرکت باشد ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی را میتوان ازطریق صدور سهام جدید ویابالابردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد ومبلغ اسمی سهم یاازطریق پرداخت ...

  اقسام طلاق

 • سه شنبه - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اقسام طلاق به بائن رجعی وعدی تقسیم میگردد که همگی درفقه امامیه طلاق سنی (سنت )بوده و مشروع ومجاز میباشد برخلاف طلاق بدعی (بدعت) که نامشروع وحرام است طلاقهای حرام مانند طلاق در حال حیض یانفاس وطلاق درطهر مواقعه وطلاق سه گانه که رجوعی بین ...

  اسناد اراضی

 • سه شنبه - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اسناد اراضی شهری طبق قانون زمین شهری مصوب 1366وقانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن مصوب 1365 اراضی شهری زمینهایی است که درمحدوده قانونی شهرها وحریم آنها قرارگرفته است اراضی بطورکلی سه نوع شامل موات یعنی زمینهایی که سابقه عمران واحیاء نداشته باشد اراضی ...

  ثبت علائم تجاری

 • دوشنبه - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • ثبت علائم تجاری یاثبت برند جهت کالاتولیدی اشخاص حقیقی وحقوقی با اخذ گواهی ثبت علامت ازاداره ثبت علائم تجاری مرکز مالکیت معنوی که برای ده سال از تاریخ تقدیم اظهارنامه اعتباردارد به پایان میرسد  علامت تجاری هرنشان قابل رویتی که بتواند کالاهایاخدمات اشخاص حقیقی وحقوقی ...

  ابطال ثبت علامت

 • چهارشنبه - ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • ابطال ثبت علامت تجاری وگواهی ثبت علامت مربوطه دردادگاه صالح وباتقدیم دادخواست به عمل می آید دادخواست ابطال بایددارای ضمائم اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد ومدارک مثبت ادعای ابطال ورسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه ووکالتنامه وکیل دادگستری باشد ابطال ...

  استرداد مال

 • دوشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • استرداد مال اگر هدیه باشد برحسب عرف یک نوع هبه است هبه عقدی است که بموجب آن یک نفر مالی را مجانا به کسی تملیک کند البته هدایایی که دردوره نامزدی داده میشود قواعد هبه بطورکلی شامل آن نیست وتابع ماده 1037 قانون مدنی است ...

  دعاوی تصرف

 • پنجشنبه - ۲۱ دی ۱۳۹۶
 • دعاوی تصرف باتوجه به فرق آن بادعاوی مالکیت وباعنایت به ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی تصرف دراموال غیر منقول مطرح میشود  درواقع دعاوی تصرف دراموال منقول مصداق ندارد وخواهان تنها میتواند دعوای مالکیت مطرح کند  دعاوی  که برای اشخاص  نسبت به اعیان اموال ...

  سوء استفاده از سفید امضاء

 • چهارشنبه - ۱۷ آبان ۱۳۹۶
 • سوء استفاده از سفید امضاء وخیانت درامانت ازطریق سوء استفاده از سفید امضاء یا سوء استفاده از سفید مهرطبق ماده 673 قانون مجازات اسلامی تعزیرات هرکس از سفید مهریاسفید امضاء که به او سپرده شده یابه هرطریق بدست آورده سوءاستفاده نماید به یک تا سه ...

  طلاق توافقی

 • دوشنبه - ۸ آبان ۱۳۹۶
 • طلاق توافقی با توافق زوجین که قبلاباتوافق کتبی یا ضمن تقدیم دادخواست طلاق توافقی توافقات درخصوص مهریه نفقه حضانت اولاد مشترک وامثالهم مورد پذیرش زوجین واقع شده طلاق توافقی مورد حکم دادگاه خانواده قرار میگیردطلاق ازموجبات انحلال عقدنکاح است درواقع عقد نکاح  به فسخ نکاح  ...