بیع

 • پنجشنبه - ۲۸ بهمن ۱۳۹۵
 • دربیع باید طرفین تراضی کنند که یکی از عوضین عین بعنوان مبیع ودیگری ثمن باشد واگر مبادله بدون قید باشد معاوضه است . فرق بین معاوضه بابیع قصدطرفین است دادوستد مبادله اموال باپول بیع است ولی کالابه کالا معاوضه خواهدبود مگر خلاف آن ثابت شودتملیک ...

  املاک

 • چهارشنبه - ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
 • طبق ماده 355 قانون مدنی اگرملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشدوبعدمعلوم گردد که کمتر ازآن مقداراست مشتری حق فسخ معامله راخواهدداشت واگر معلوم شود که بیشتر است بایع میتواند فسخ کند مگرآنکه درهردوصورت طرفین به محاسبه زیادی یا کمی تراضی نمایندوطبق ماده ...

  ثبت شرکت

 • سه شنبه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
 • ثبت صورتجلسات شرکتهای محدود وسهامی خاص شامل ثبت صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده وثبت عادی بطور فوق العاده وثبت تغییرات مجامع عادی سالیانه وثبت هیئت مدیره بوده وتصمیماتی نظیر انحلال شرکت وثبت افزایش سرمایه وثبت کاهش سرمایه وثبت تغییرمحل وثبت موضوع وثبت اصلاح مواد اساسنامه ...

  سرقفلی

 • چهارشنبه - ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
 • سرقفلی درقانون روابط موجرومستاجر 1376 به آن اشاره شده ولی درقانون روابط موجرومستاجر1356 به جای آن از حق کسب یاپیشه یاتجارت  یاد شده که بین مردم همان واژه سرقفلی رایج است .سرقفلی مانند اجاره مالکیت منافع است ومالکیت منافع جدااز مالکیت عین واذن درانتفاع میباشدواذن ...

  سفته

 • دوشنبه - ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
 • سفته یا فته طلب بارعایت شرایط قانون تجارت ازاسناد تجاری وعادی بوده وطبق قانون سندی است که به موجب آن صادرکننده متعهد میگرددکه مبلغ مندرج درآن را درموعد معین یا درسررسید یا عندالمطالبه دروجه حامل یاشخص معین به عنوان متعهدله پرداخت نماید.سفته باید دارای امضا ...

  ثبت تغییرات

 • یکشنبه - ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
 • ثبت صورتجلسات یاثبت تغییرات شرکتهای سهامی ومسئولیت محدود درقالب مجامع عمومی فوق العاده یاعادی وهیئت مدیره باامضاءجهت ثبت صورتجلسات مربوطه توسط حاضرین درمجامع وپذیرش صورتجلسات درسامانه ثبت شرکتها انجام میگرددکه ضمیمه مدارک ارسالی از طریق پست باید کپی شناسنامه وکارت ملی حاضرین درمجمع ودرصورت وجود ...

  فسخ قرارداد

 • شنبه - ۲ بهمن ۱۳۹۵
 • فسخ قرارداد ایقاع بوده وحق مالی برای صاحب حق فسخ است وبه موجب خیارشرط ضمن عقد لازم درقراردادبرای مشروط له ایجادمیشودودرصورتی که مشروط علیه از شرط تخلف کند مشروط له میتواند قراردادرا فسخ کند فسخ حق مالی بوده وبا فوت مشروط له به ورثه او ...

  گالــــری