فسخ

 • شنبه - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • درمعاملات اصل بر صحت ولزوم قراردادهاست یعنی اگر معامله ایی انجام شود ونوع آن مشخص نباشد وفقط طرفین طبق ماده 10قانون مدنی  توافقات وتعهداتی کرده باشند بین طرفین وقائم مقام آنان لازم است وهیچ یک از طرفین نمیتواند معامله را فسخ کند مگر شرط شده ...

  جعل

 • دوشنبه - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • طبق ماده 523 تعزیرات مصادیق مادی جعل وتزویر عبارتنداز ساختن نوشته یاسند یامهر یاامضاء اشخاص خراشیدن یاتراشیدن یاقلم بردن والحاق یامحووسیاه کردن یااثبات یاتقدم وتاخر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یاالصاق نوشته به نوشته دیگر یااستفاده از مهردیگری بدون اجازه صاحب آن وفاقد عنصر ...

  کمیسیون ثبت علامت

 • دوشنبه - ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
 • اعتراض به رد وبه تقاضای ثبت واقامه دعوای ابطال گواهی نامه ثبت اختراع واعتراضات به رد ثبت وبه اظهارنامه ثبت طرح واقامه دعاوی ابطال گواهی نامه ثبت طرح صنعتی وهمچنین اعتراض به رد اظهارنامه ثبت علامت اعم از تشابه ثبتی یا عین علامت ثبت شده ...

  وکالت

 • چهارشنبه - ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
 • وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگررابرای انجام اموری نایب خودمینماید درمواردی که عقد به نام وکیل وبه حساب موکل بسته میشود مانند حق العملکاری ودلالی درحقوق تجارت رابطه طرفین درحکم وکالت است وکالت برای انجام دادن اعمال حقوقی است ...

  طلاق

 • چهارشنبه - ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
 • اگر طلاق به درخواست زوجه باشد  دادگاه مبادرت به صدور حکم الزام زوج به طلاق یااحراز شرایط اعمال وکالت درطلاق مینمایدزیرا طلاق ایقاع بوده وبااراده زوج محقق میگردد ازاینرو زوج میتواند بارعایت قانون هروقت بخواهد همسرخودرا طلاق دهد ولی زوجه درموارد عسروحرج میتواند تقاضای طلاق ...

  انحلال شرکت

 • شنبه - ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
 • شرکتهای مسئولیت محدود درصورتی که شرکت برای موضوعی به ثبت برسد وآن موضوع ثبت شرکت را به اتمام برسانند یاانجام آن موارد غیرممکن شده باشد ونیز اگر شرکت برای مدت معینی به ثبت برسد ومدت شرکت به اتمام برسد ویاشرکت ورشکسته شود یامجمع عمومی فوق ...

  دعاوی کار

 • چهارشنبه - ۲۳ فروردین ۱۳۹۶
 • مراجع حل اختلافات بین کارگر وکارفرما شامل هیات تشخیص وحل اختلاف ماده 157 قانون کار بوده که به دعاوی بین کارگر یاکارآموز وکارفرما رسیدگی می نمایند .جلسات هیات تشخیص باحضورهرسه نفر اعضا تشکیل شده وریاست جلسه بانماینده وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی است وتصمیمات هیات بااکثریت ...

  گالــــری